Excel cho quartetpress.com 365 Excel cho quartetpress.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Quan trọng: Hãy thử dùng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được cải tiến hoạt động theo bất kỳ hướng nào và trả về kết quả khớp chính xác theo mặc định, làm cho việc sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn so với phiên bản trước của nó.

Bạn đang xem: Hàm tìm số trong excel


Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Xem thêm: Top 10 Truyện Tiểu Thuyết Trung Quốc Hay Nhất, Tiểu Thuyết Trung Quốc


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng số vùng trong một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng số cột trong một tham chiếu

Hàm FILTER

Lọc khoảng dữ liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về dữ liệu lưu giữ trong báo cáo PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu trong hàng trên cùng của một mảng và trả về giá trị của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc chuyển lệnh để mở ra một tài liệu lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để chọn một giá trị từ một tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo bởi một giá trị văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá trị khoảng cách tham chiếu từ một tham chiếu đã cho

Hàm ROW

Trả về số hàng của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số hàng trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp nội dung trong một khoảng hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp nội dung của một khoảng hoặc mảng dựa trên giá trị trong một khoảng hoặc mảng tương ứng.

Hàm TRANSPOSE

Trả về hoán vị của một mảng

Hàm UNIQUE

 Trả về danh sách các giá trị duy nhất trong danh sách hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP

Tra cứu trong cột thứ nhất của một mảng và di chuyển qua hàng để trả về giá trị của một ô

Hàm XLOOKUP

Tìm kiếm khoảng hoặc mảng và trả về một mục tương ứng với giá trị khớp đầu tiên tìm được. Nếu không tồn tại kết quả khớp, XLOOKUP có thể trả về kết quả khớp gần nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục trong mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.