Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Một lần tài xế, thấy thân thể của hắn khó tính, tốt bụng dìu hắn vào căn chống tổng thống.Chỉ uống một nhiều loại đồ uống màu sắc hổ phách hắn mang đến, thiếu phụ ngay tức khắc choáng ngợp đầu lợi hại, tác dụng vẫn thuộc hắn xảy ra quan hệ giới tính một tối, cũng lâm vào hoàn cảnh cạm mồi nhử của hắn…

Hắn sử dụng đầy đủ loại hồ hết mưu mô bức bách thanh nữ, mong muốn thanh nữ làm cho người tình kín đáo của hắn…Nàng nhắm mắt lại, cắm răng nói nhỏ: “Anh là ác quỷ, ma quỷ…”Hắn hoan hỉ nhưng nhếch lên một niềm vui gian tà, “Đúng. Tôi là ác quỷ. Một ngày kết dính, tôi đang nlỗi bóng với hình theo gần kề em, lâu dài cũng chớ nghĩ bay khỏi!”


- Choose -Bỏ rơi ma vương tổng tài- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 001 - 02 - 03- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 004 - 05 - 06- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 007 - 08 - 09- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 010 - 11 - 12- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 013 - 14 - 15- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 016 - 17 - 18- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 019 - đôi mươi - 21- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 022 - 23 - 24- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 025 - 26 - 27- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 028 - 29 - 30- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 031 - 32 - 33- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 034 - 35 - 36- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 037 - 38 - 39- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 040 - 41 - 42- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 043 - 44 - 45- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 046 - 47 - 48- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 049 - 50 - 51- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 052 - 53 - 54- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 055 - 56 - 57- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 058 - 59 - 60- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 061 - 62 - 63- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 064 - 65 - 66- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 067 - 68 - 69- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 070 - 71 - 72- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 073 - 74 - 75- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 076 - 77 - 78- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 079 - 80 - 81- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 082 - 83 - 84- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 085 - 86 - 87- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 088 - 89 - 90 - 91- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 092- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 093- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 094- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 095- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 096- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 097- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 098- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 099- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 100- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 101-102- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 103-104- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 105-106- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 107-108- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 109- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 110- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 111- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 112- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 113 - 114- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 115 - 116- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 117 - 118- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 119 - 120- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 121 - 122- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 123 - 124- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 125 - 126- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 127 - 128- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 129-130- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 131-132- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 133- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 134 - 135- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 136 - 137- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 138 - 139- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 140 - 141- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 142-143- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 144-145- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 146 - 147- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 148 - 149- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 150-151- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 152-153 -154- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 155-156- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 157-158- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 159-160- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 161-162- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 163-164- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 165- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 166-167- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 168-169- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 170 - 171- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 172 - 173- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 174 - 175- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 176 - 177- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 178 - 179- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 180 - 181- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 182 - 183- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 184- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 185-186- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 187-188- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 189-190- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 191-192-193- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 194-195-196- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 197-198-199-200- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 201-202- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 203 -204 -205- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 206- 207- 208- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 209 - 210 - 211- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 212 - 213 - 214- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 215 - 216- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 217 - 218- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 219 - 220- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 221 - 222- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 223 - 224- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 225 - 226- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 227 - 228- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 229 - 230- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 231 - 232- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 233 - 234- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 235 - 236- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 237 - 238- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 239 - 240- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 241 - 242- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 243 - 244- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 245 - 246- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 247 - 248- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 249- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 250- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 251 - 252- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 253 - 254- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 255 - 256- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 257 - 258- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 259 - 260- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 259 -260 - 261- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 262- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 263 - 264- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 265 - 266- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 267 - 268- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 269 - 270- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 271 - 272- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 273- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 274- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 275 - 276- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 277 - 278- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 279 - 280- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 281 - 282- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 283 - 284- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 285 - 286- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 287 - 288- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 289 - 290- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 291 - 292- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 293 - 294- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 295 - 296- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 297 - 298- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 299 - 300- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 301 - 302- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 303 - 304- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 305 - 306- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 307 - 308- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 309 - 310- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 311 - 312- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 313 - 314- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 315 - 316- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 317 - 318- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 319 - 320- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 321 - 322- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 323 - 324- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 325 - 326- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 327 - 328- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 329 - 330- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 331 - 332- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 333 - 334- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 335 - 336- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 337 - 338- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 339 - 340- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 341 - 342- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 343 - 344- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 345 - 346- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 347 - 348- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 349 - 350- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 351 - 352- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 353 - 354- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 355 - 356- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 357 - 358- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 359 - 360- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 361 - 362- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 363 - 364- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 365 - 366- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 367 - 368- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 369 - 370- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 371 - 372- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 373 - 374- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 375 - 376- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 377 - 378- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 379 - 380- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 381 - 382- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 383 - 384- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương thơm 385 - 386- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 387 - 388- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 389 - 390- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương 391 - 392- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Cmùi hương 393 - 394- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 395 - 396- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 397 - 398- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Chương thơm 399 - 400- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Cmùi hương 401- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 01 - 02 - 03- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Ngoại truyện 04 - 05 - 06- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Ngoại truyện 07 - 08 - 09- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 10 - 11 - 12- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 13 - 14 - 15- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 16 - 17 - 18- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Ngoại truyện 19 - trăng tròn - 21- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 22 - 23 - 24- Bỏ rơi ma vương tổng tài - Ngoại truyện 25 - 26 - 27- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Ngoại truyện 28 - 29 - 30- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Ngoại truyện 31 - 32 - 33- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Ngoại truyện 34 - 35 - 36- Bỏ rơi ma vương vãi tổng tài - Ngoại truyện 37 - 38 - 39 (Hết)