Yêu cầu: Viết công tác tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a với b.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tính tổng

Input: Nhập hai số nguyên a cùng b từ bàn phímOutput: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương nhì của hai số a với b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; cách 1.1. Nhập số a; cách 1.2. Nhập số b; cách 2. Xử lý: cách 2.1. Tong := a + b; cách 2.2. Hieu:= a - b; cách 2.3. Tich:= a * b; cách 2.4. Thuong:= a/b;Bước 3.

Xem thêm: Phần Mềm Rufus Mới Nhất 2017, Cách Tạo Usb Cài Đặt Windows Bằng Rufus Mới Nhất

Xuất dữ liệu ra màn hình hiển thị tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo vươn lên là số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua nhị so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua nhị so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua nhị so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

4. Lý giải code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên công tác phep_tinh uses crt; Khai báo những hàm thư viện var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo những biến của vấn đề a(số a), b(số b), tong(tổng a cùng b), hieu(hiệu a cùng b), tich(tích a và b) theo phong cách số nguyên Integer thuong: real; khai báo biến đổi thuong(thương của a với b) vẻ bên ngoài số thực clrscr; dùng làm xóa screen khi chạy công tác write("Nhap so thu nhat: "); In ra screen dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán quý giá cho đổi thay a write("Nhap so thu hai: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ keyboard để gán quý hiếm cho vươn lên là b tong:= a + b; Gán quý giá của đổi mới tong bằng a + b hieu:= a - b; Gán quý hiếm của biến hieu bởi a - b tich:= a * b; Gán quý giá của thay đổi tich bằng a * b thuong:= a/b; Gán quý giá của trở nên thuong bằng a / b writeln("Tong cua nhì so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra screen dòng chữ "Tong cua nhì so a + b =" với in giá bán trị thay đổi tong ra màn hình writeln("Hieu cua nhì so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Hieu cua nhì so a - b =" cùng in giá trị đổi thay hieu ra màn hình writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Tich cua hai so a / b =" và in giá bán trị trở thành tich ra màn hình writeln("Thuong cua nhì so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra màn hình dòng chữ "Thuong cua nhì so a + b =" với in giá trị phát triển thành thuong ra màn hình readln;

5. Hiệu quả Pascal


*

Kết luận: bài xích này chúng ta chỉ xét ở mức độ khía cạnh định khi tính yêu quý thì b sẽ khác 0. Về sau khi học điều kiện if - else thì họ sẽ xét vừa đủ trường hợp.