Học247 reviews đến các em tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 lịch trình học kỳ II. Hi vọng tài liệu này để giúp các em tổng đúng theo và khối hệ thống lại ngữ pháp một cách hữu dụng và kết quả trong quy trình học bài bác và ôn tập.

Bạn đang xem: Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh lớp 9


*

TÓM TẮT LÝ THUYẾT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9 HỌC KÌ II

Unit 6: The environment

1. Adjectives & adverbs: (Tính từ cùng trạng từ)a. Tính từ bổ nghĩa mang lại danh từ và rượu cồn từ:Ex: He is a good teacher.Ex: He is tall.b. Trạng từ xẻ nghĩa cho bất cứ loại từ nào ko kể trừ danh từ và đại từ.Ex: My teacher teaches well.Ex: She speaks English very well.Ex: I couldn’t come simply because I was ill.Ex: It is a very interesting book.2. Adverb clause of reason: ( mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do)Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do bước đầu as, since, because.Ex: As you weren’t there, I left a message.Ex: I stayed trang chủ because it was raining.Ex: Since I have no money, I can’t buy a new car.3. Adjective + that clause:That clause được dùng với tính lừ chỉ cảm hứng hoặc sự chắc chắn rằng . Tính từ thường được theo sau vì chưng that clause gồm: afraid, angry, bad, certain, dissappointed, glad, grateful, happy, helpful, hopeful, important, lucky, pleased, possible, sad, sorry, sure, thankful, true, wrong.Ex: I’m afraid that I can’t come tomorrow.Ex: We’re pleased that you passed.Ex: I’m sorry that he failed.4. Conditional sentence type 1 (Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai)If clause Main clausePresent simple S+ will/may/can + V+ OEX: If you vị your best, you can pass the exam.Ex: If you work hard, you will pass the exam.Ex: If you bởi not hurry, you may miss the train.

Unit 7: Saving energy

1. Connectives: and , but, because, or , so, therefore, however.Dùng nhằm nối hoặc links những từ, các từ hoặc câu với nhau.EX: My hobbies are playing soccer and listening to music.EX; I want other car but I have no money.EX: I failed in my exam because I didn’t study.EX: Would you lượt thích tea or coffee?EX: It’s raining, so I’ll stay home and read.EX: I passed the test, therefore, my parents took me to lớn the circus.EX: I feel sleepy, however, I must finish the report.2. Phrasal verbs: ( nhiều động từ)a. Turn off # turn on: tắt # mởEx: I forgot to lớn turn off the light when I went out.Ex: I Turn on the light! It’s dark in here.b. Look for: tìm kiếmEx: What are you looking for?c. Look after: chăm sócEx: Who will look after the garden when you’re on vacation?d. Go on: tiếp tụcEx: If you go on doing that, you’ll be punished.3. Making suggestions: ( Đưa ra lời yêu cầu)a. Suggest + V-ing:Ex: I suggest taking the children to the zoo.b. Suggest + that + S + shouldEx: I suggest that you should speak English in class.

Unit 8: Celebrations

1. Relative clauses ( mệnh đề quan liêu hệ)

Mệnh đề contact mang tính năng của tính trường đoản cú nên còn gọi là mệnh đề tính từ.

+ mệnh đề tính từ bắt đầu bằng “Who”

Who thay thế sửa chữa cho từ bỏ chỉ người đứng trước nó và làm chủ từ vào mệnh đề quan liêu hệ

EX: The woman who wears a hat is my mother.

+ mệnh đề tính từ bắt đầu bằng Whom:

Whom thay thế cho tự chỉ bạn đứng trước nó và làm túc từ vào mệnh đề phụ.

EX: My mother is the person whom I always think of

EX: The man whom she visits is very famous.

+ Which bao gồm thể thống trị ngữ hoặc túc từ vào mệnh đề quan hệ.

* mệnh đề liên hệ ban đầu bằng chủ từ Which :

Which sửa chữa thay thế cho từ chỉ đồ vật đứng trước nó với làm chủ từ vào mệnh đề quan hệ.

EX: The book which is on the table is my teacher’s.

Xem thêm: Cách Xem Phim 3D Không Cần Kính Nhờ Công Nghệ Mới Của Mit, Có Nên Mua Máy Chiếu 3D Không Cần Kính

* mệnh đề quan lại hệ bước đầu bằng tân ngữ which:

Which thay thế cho từ bỏ chỉ đồ đứng trước nó cùng làm túc từ vào mệnh đề quan lại hệ.

Unit 9: Natural Disasters

1. Relative clauses: Mệnh đề quan tiền hệ.

* yêu cầu dùng “that” trong các trường phù hợp sau:

+ sau tiền hỗn hợp: (mixed antecedent)

Ex: The girl and flowers that he painted were vivid( sinh động)

Ex: I saw the men and women and cattle that went to the field.

+ Sau tính từ bỏ cực cấp (superlative) với the first, the last, the only, the very….)

Ex: You are the very person that I have been looking for.

Ex: He was the only man that could enter her house.

Ex: She is the ugliest girl that I’ve ever seen.

+ Sau các đại từ biến động (indefinite pronouns) như all, nothing, anything, nobody, much, little….

Ex: I have never seen anyone that is as lovely as she.

* không được dùng “that” trong những trường hòa hợp sau:

+ Đại từ contact có giới từ bỏ đứng trước:

Ex: The house in which I live is my father’s.

+ Mệnh đề liên hệ không hạn định ( non-defining clause )

Ex: Viet Nam, which is in the South- East Asia, exports rice.

Unit 10: Life on other planets

1. Modal verbs with IF

a. Conditional sentence type 1 ( Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai)

If clause

Main clause

Present simple

S+ will/may/can + V+ O


EX: If you vì chưng your best, you can pass the exam.

Ex: If you work hard, you will pass the exam.

Ex: If you bởi vì not hurry, you may miss the train.

Trên đấy là trích dẫn một trong những phần tài liệu tổng phù hợp ngữ pháp học tập kỳ II giờ Anh lớp 9. Để xem tương đối đầy đủ và chi tiết nội dung bài những em vui mừng đăng nhập trang web quartetpress.com, chọn thiết lập về hoặc coi online. Chúc các em học tốt và đạt các thành công.