... tập hợp :Có nhận xét gì về số các phần tử của tập hợp E so với tập hợp F ? -Số phần tử của F nhiều hơn số phần tử của E-Mọi phần tử của E đều nằm trong F.Khi đó ta nói rằng E là tập con của ... bao nhiêu phần tử ? Tập A có một phần tử. Tập B có hai phần tử. Tập C có một trăm phần tử. Tập N có vô số phần tử. Chú ý : Tập hợp không có phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng Tập hợp rỗng ... ợMột tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? 1 .Số phần tử của một tập hợp. Cho các tập hợp sau :{ }1A ={ };B x y={ }1;2;3; ;100C ={ }0;1;2;3; N = Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ? Tập hợp...

Bạn đang xem: Tính số phần tử của tập hợp

*

*

... Quy ước: tập hợp rỗng là tập hợp con của mọi tập hợp. * Cách tìm số tập hợp con của một tập hợp: Nếu A có n phần tử thì số tập hợp con của tập hợp A là 2n. - Giao của hai tập hợp (kí hiệu: ... các phần tử của tập hợp đó. - Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào (tức tập hợp rỗng, kí hiệu . - Nếu mọi phần tử của tập hợp ... thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B. Kí hiệu: A B đọc là: A là tập hợp con của tập hợp B hoặc A được chứa trong B hoặc B chứa A. - Mỗi tập hợp đều là tập hợp con của...

Xem thêm: Lịch Phim Tháng 10/2016 - Phim Chiếu Rạp Tháng 10 2016

*

*

*

... viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trng cho các phần tử: A = { }x N / x 4 2 2,280 3