Bạn có thể sử dụng những mã code này ngay cả khi bạn chưa từng sử dụng VBA trước đây.

Bạn đang xem: Thư viện code vba trong excel

Đang xem: Thư viện vba excel

Nhưng điều đầu tiên phải biết là:

Mã Macro là gì?

Trong Excel, mã macro là một mã lập trình được viết bằng ngôn ngữ VBA (Visual Basic for Applications).

Ý tưởng đằng sau việc sử dụng mã là để tự động hóa một hành động mà nếu không bạn phải thực hiện thủ công trong Excel.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng một mã chỉ để in một phạm vi ô cụ thể chỉ với một cú nhấp chuột thay vì chọn theo thứ tự -> File Tab -> Print -> Print Select -> OK Button.

Sử dụng mã Macro trong Excel

Trước khi sử dụng những mã này, đảm bảo rằng bạn có Developer Tab trên thanh Excel để truy cập VB Editor.

Sau khi bạn kích hoạt Developer Tab…

… bạn có thể sử dụng các bước dưới đây để dán mã VBA vào VB Editor.

Di chuyển đến developer tab của bạn và nhấp chọn “Visual Basic”.

*

Phía bên trái trên “Project Window”, nhấp chuột phải vào tên workbook của bạn và chèn vào một module mới.

*

Dán mã code của bạn vào trong module đó và đóng lại.

*

Bây giờ, di chuyển đến developer tab và nhấp chuột vào Macro.

*

Macro sẽ hiển thị một cửa sổ danh sách các macro có trong tệp của bạn, từ đó bạn có thể chạy các macro có trong danh sách đó.

*

Basic

Formatting

Printing

Worksheet

Workbook

Pivot Table

Charts

Advanced

Formulas

BASIC CODE

Những mã code VBA này sẽ giúp bạn thực hiện một số công việc cơ bản trong nháy mắt mà bạn thường làm trên bảng tính.

Add Serial Numbers (đánh số thự tự tự động)

Code macro này sẽ giúp bạn bổ sung số serial tự động trên trang Excel.

Sau khi bạn chạy mã macro này, màn hình sẽ hiển thị input box để bạn nhập tối đa số serial và sau đó, nó sẽ chèn các số vào cột theo thứ tự.

Sub AddSerialNumbers()

Dim i As Integer

On Error GoTo Last

i = InputBox(“Enter Value”, “Enter Serial Numbers”)

For i = 1 To i

ActiveCell.Value = i

ActiveCell.Offset(1, 0).Activate

Next i

Last:Exit Sub

End Sub

Add Multiple Columns (chèn cột)

Sau khi chạy mã macro, màn hình sẽ hiển thị một input box và bạn phải nhập số cột mà bạn muốn chèn.

Sub InsertMultipleColumns()

Dim i As Integer

Dim j As Integer

ActiveCell.EntireColumn.Select

On Error GoTo Last

i = InputBox(“Enter number of columns to insert”, “Insert Columns”)

For j = 1 To i

Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromRightorAbove

Next j

Last:Exit Sub

End Sub

Add Multiple Rows (chèn dòng)

Sau khi chạy mã macro, màn hình sẽ hiển thị một input box và bạn phải nhập số hàng mà bạn muốn chèn.

Sub InsertMultipleRows()

Dim i As Integer

Dim j As Integer

ActiveCell.EntireRow.Select

On Error GoTo Last

i = InputBox(“Enter number of columns to insert”, “Insert

Columns”)

For j = 1 To i

Selection.Insert Shift:=xlToDown,

CopyOrigin:=xlFormatFromRightorAbove

Next j

Last:Exit Sub

End Sub

Auto Fit Columns (tự động canh các cột)

Nhanh chóng tự động khớp tất cả các hàng trong worksheet của bạn.

Mã macro này sẽ chọn tất cả các ô trong worksheet và tự động khớp ngay lập tức các cột.

Sub AutoFitColumns()

Cells.Select

Cells.EntireColumn.AutoFit

End Sub

Auto Fit Rows (tự động canh các dòng)

Bạn có thể sử dụng mã code này để tự động khớp tất cả các hàng trong worksheet.

Khi bạn chạy mã này, nó sẽ chọn tất cả các ô trong worksheet và tự động khớp ngay lập tức các hàng.

Sub AutoFitRows()

Cells.Select

Cells.EntireRow.AutoFit

End Sub

Remove Text Wrap (bỏ chế độ wrap text)

Mã code này sẽ giúp bạn xóa text wrap khỏi toàn bộ worksheet với một cái nhấp chuột. Đầu tiên nó sẽ chọn tất cả các cột và sau đó xóa text wrap và tự động khớp các hàng và cột.

Sub RemoveWrapText()

Cells.Select

Selection.WrapText = False

Cells.EntireRow.AutoFit

Cells.EntireColumn.AutoFit

End Sub

Unmerge Cells (không kết nối các ô)

Chọn các ô và chạy mã này, nó sẽ không sát nhập tất cả các ô vừa chọn với dữ liệu bị mất của bạn.

Sub UnmergeCells()

Selection.UnMerge

End Sub

Open Calculator (mở máy tính trên excel)

Trong cửa sổ có một máy tính cụ thể và sử dụng mã macro này, bạn có thể mở máy tính trực tiếp từ Excel cho việc tính toán.

Sub OpenCalculator()

Application.ActivateMicrosoftApp Index:=0

End Sub

Add Header/Footer Date (thêm ngày ở chân trang/đầu trang)

Sử dụng mã này để bổ sung ngày vào phần header và footer trong worksheet.

Bạn có thể điều chỉnh mã này để đổi từ header sang footer.

Sub dateInHeader()

With quartetpress.comSetup

.LeftHeader = “”

.CenterHeader = “&D”

.RightHeader = “”

.LeftFooter = “”

.CenterFooter = “”

.RightFooter = “”

End With

quartetpress.com = xlNormalView

End Sub

Custom Header/Footer (chèn đầu trang/chân trang theo ý bạn)

Nếu bạn muốn chèn header tùy chỉnh thì đây là một mã dành cho bạn.

Chạy mã này, nhập giá trị tùy chỉnh vào input box. Để thay đổi liên kết của header hoặc footer, bạn có thể điều chỉnh mã.

Sub customHeader()

Dim myText As Stringmy

Text = InputBox(“Enter your text here”, “Enter Text”)

With quartetpress.comSetup

.LeftHeader = “”

.CenterHeader = myText

.RightHeader = “”

.LeftFooter = “”

.CenterFooter = “”

.RightFooter = “”

End With

End Sub

Formatting Codes

Những mã VBA này sẽ giúp bạn định dạng các ô và phạm vi bằng cách sử dụng một số tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể.

Highlight Duplicates from Selection (tô màu các ô cùng giá trị trong vùng được chọn)

Mã macro này sẽ kiểm tra mỗi ô bạn chọn và làm nổi bật các giá trị trùng lặp.

Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc từ mã này.

Sub HighlightDuplicateValues()

Dim myRange As Range

Dim myCell As Range

Set myRange = Selection

For Each myCell In myRange

If quartetpress.comtIf(myRange, quartetpress.come) > 1 Then

myCell.Interior.ColorIndex = 36

End If

Next myCell

End Sub

Highlight the Active Row and Column

Đây là những bước để thực hiện mã code này nhanh chóng.

Mở VBE (ALT + F11).Di chuyển đến Project Explorer (Crtl + R, If hidden).Chọn workbook của bạn và nhấp đúp chuột vào tên một worksheet cụ thể mà bạn muốn kích hoạt mã macro.Dán mã vào đó và chọn “BeforeDoubleClick” từ (event drop down menu).Đóng VBE và bạn đã hoàn thành.

Hãy lưu ý rằng, khi áp dụng mã macro này bạn sẽ không thể điều chỉnh ô bằng cách nhấp đúp chuột.

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range,

Cancel As Boolean)

Dim strRange As String

strRange = quartetpress.comess & “,” quartetpress.comess & “,” & _

Target.Cells.EntireRow.Address

Range(strRange).Select

End Sub

Highlight Top 10 Values

Chỉ chọn một phạm vi và chạy mã macro này và nó sẽ làm nổi bật top 10 values với màu xanh.

Sub TopTen()

Selection.FormatConditions.AddTop10

Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).S

tFirstPriority

With quartetpress.comatConditions(1)

.TopBottom = xlTop10Top

.Rank = 10

.Percent = False

End With

With quartetpress.comatConditions(1).Font

.Color = -16752384

.TintAndShade = 0

End With

With quartetpress.comatConditions(1).Interior

.PatternColorIndex = xlAutomatic

.Color = 13561798

.TintAndShade = 0

End With

Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False

End Sub

Highlight Named Ranges

Nếu bạn không chắc chắn bao nhiêu phạm vi được chỉ định trong worksheet của bạn thì bạn có thể sử dụng mã này để làm nổi bật chúng.

Sub HighlightRanges()

Dim RangeName As Name

Dim HighlightRange As Range

On Error Resume Next

For Each RangeName In quartetpress.coms

Set HighlightRange = quartetpress.comrsToRange

HighlightRange.Interior.ColorIndex = 36

Next RangeName

End Sub

Highlight Greater than Values

Sau khi chạy mã này, nó sẽ yêu cầu giá trị mà bạn muốn làm nổi bật các giá trị lớn hơn.

Sub HighlightGreaterThanValues()

Dim i As Integer

i = InputBox(“Enter Greater Than Value”, “Enter Value”)

Selection.FormatConditions.Delete

quartetpress.com Type:=xlCellValue,

Operator:=xlGreater, Formula1:=i

Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).S

tFirstPriority

With quartetpress.comatConditions(1)

.Font.Color = RGB(0, 0, 0)

.Interior.Color = RGB(31, 218, 154)

End With

End Sub

Highlight Lower than Values

Sau khi chạy mã này, nó sẽ yêu cầu giá trị mà bạn muốn làm nổi bật các giá trị thấp hơn.

Sub HighlightLowerThanValues()

Dim i As Integer

i = InputBox(“Enter Lower Than Value”, “Enter Value”)

Selection.FormatConditions.Delete

quartetpress.com Type:=xlCellValue,

Operator:=xlLower, Formula1:=i

Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).S

tFirstPriority

With quartetpress.comatConditions(1)

.Font.Color = RGB(0, 0, 0)

.Interior.Color = RGB(217, 83, 79)

End With

End Sub

Highlight Negative Numbers

Chọn một pham vi các ô và chạy mã này. Nó sẽ kiểm tra mỗi ô trong phạm vi này và làm nổi bật tất cả các ô có (negative numbers).

Sub highlightNegativeNumbers()

Dim Rng As Range

For Each Rng In Selection

If quartetpress.commber(Rng) Then

If quartetpress.com

Rng.Font.Color= -16776961

End If

End If

Next

End Sub

Highlight Specific Text

Giả sử bạn có một tệp dữ liệu lớn và bạn muốn kiểm tra một giá trị cụ thể. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng mã này. Khi bạn chạy nó, màn hình sẽ hiện input box để bạn nhập giá trị muốn tìm kiếm.

Sub highlightValue()

Dim myStr As String

Dim myRg As Range

Dim myTxt As String

Dim myCell As Range

Dim myChar As String

Dim I As Long

Dim J As Long

On Error Resume Next

If quartetpress.comt> 1 Then

myTxt= quartetpress.comessLocal

Else

myTxt= quartetpress.comessLocal

End If

LInput: Set myRg= quartetpress.comtBox(“please select the data

range:”, “Selection Required”, myTxt, , , , , 8)

If myRg Is Nothing Then

Exit Sub

If quartetpress.com > 1 Then

MsgBox”not support multiple columns” GoToLInput

End If

If quartetpress.com 2 Then

MsgBox”the selected range can only contain two columns “

GoTo LInput

End If

For I = 0 To quartetpress.comt-1

myStr= quartetpress.come(“B1”).Offset(I, 0).Value

With quartetpress.come(“A1”).Offset(I, 0)

.Font.ColorIndex= 1

For J = 1 To Len(.Text)

Mid(.Text, J, Len(myStr)) = myStrThen

.Characters(J, Len(myStr)).Font.ColorIndex= 3

Next

End With

Next I

End Sub

Highlight Cells with Comments

Để làm nổi bật tất cả các ô với việc sử dụng comments macro này.

Sub highlightCommentCells()

Selection.SpecialCells(xlCellTypeComments).Select

Selection.Style= “Note”

End Sub

Highlight Alternate Rows in the Selection

Với việc làm nổi bật các hàng thay thế, bạn có thể dễ dàng đọc dữ liệu hơn. Và vì điều này, bạn có thể sử dụng mã VBA bên dưới. Mã chỉ đơn giản làm nổi bật mỗi hàng thay thế trong phạm vi được chọn.

Sub highlightAlternateRows()

Dim rng As Range

For Each rng In quartetpress.com

If quartetpress.comod 2 = 1 Then

rng.Style= “20% -Accent1”

rng.Value= rng^ (1 / 3)

Else

End If

Next rng

End Sub

Highlight Cells with Misspelled Words

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra tất cả các hàng về lỗi chính tả thì đây là một mã dành cho bạn. Mã sẽ kiểm tra mỗi ô được chọn và làm nổi bật ô đó khi có lỗi chính tả.

Sub HighlightMisspelledCells()

Dim rng As Range

For Each rng In quartetpress.comRange

If Not quartetpress.comkSpelling(word:=rng.Text) Then

rng.Style= “Bad” End If

Next rng

End Sub

Highlight Cells With Error in the Entire Worksheet

Mã này sẽ giúp bạn làm nổi bật và đếm tất cả các ô có lỗi.

Chỉ việc chạy mã này và mã sẽ trả lại một thông báo có số ô lỗi và làm nổi bật tất cả các ô đó.

Sub highlightErrors()

Dim rng As Range

Dim i As Integer

For Each rng In quartetpress.comRange

If quartetpress.comror(rng) Then

i = i + 1 quartetpress.com = “bad”

End If

Next rng

MsgBox “There are total ” & i & ” error(s) in this worksheet.”

End Sub

Highlight Cells with a Specific Text in Worksheet

Mã này sẽ giúp bạn đếm các ô có giá trị cụ thể mà bạn sẽ đề cập và sau đó, mã sẽ làm nổi bật tất cả các ô đó.

Xem thêm: Lời Ru Một Đời Lời Bài Hát, Lời Ru Một Đời (Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử Ost)

Sub highlightSpecificValues()

Dim rng As Range

Dim i As Integer

Dim c As Variant

c = InputBox(“Enter Value To Highlight”)

For Each rng In quartetpress.comRange

If rng = c Then

rng.Style = “Note”

i = i + 1

End If

Next rng

MsgBox “There are total ” & i &” “& c & ” in this worksheet.”

End Sub

Highlight all the Blank Cells Invisible Space

Đôi khi có những ô trống nhưng chúng có một khoảng trống duy nhất và vì vậy, sẽ rất khó để nhận biết chúng. Mã này sẽ giúp bạn kiểm tra tất cả các ô trong worksheet và làm nổi bật các ô có khoảng trống nhất định.

Sub blankWithSpace()

Dim rng As Range

For Each rng In quartetpress.comRange

If quartetpress.com = ” ” Then

rng.Style = “Note”

End If

Next rng

End Sub

Highlight Max Value In The Range

Mã này sẽ kiểm tra tất cả các ô được chọn và làm nổi bật ô đó với giá trị lớn nhất.

Sub highlightMaxValue()

Dim rng As Range

For Each rng In Selection

If rng = quartetpress.com(Selection) Then

rng.Style = “Good”

End If

Next rng

End Sub

Highlight Min Value In The Range

Mã sẽ kiểm tra tất cả các ô được chọn và làm nổi bật ô đó với giá trị nhỏ nhất.

Sub highlightMinValue()

Dim rng As Range

For Each rng In Selection

If rng = quartetpress.com(Selection) Then

rng.Style = “Good”

End If

Next rng

End Sub

Highlight Unique Values

Các mã này sẽ làm nổi bật tất cả các ô được chọn mà có giá trị duy nhất.

Sub highlightUniqueValues()

Dim rng As Range

Set rng = Selection

rng.FormatConditions.Delete

Dim uv As UniqueValues

Set uv = quartetpress.comniqueValues

uv.DupeUnique = xlUnique

uv.Interior.Color = vbGreen

End Sub

Highlight Difference in Columns

Sử dụng mã này bạn có thể làm nổi bật sự khác biệt giữa 2 cột (các ô tương ứng).

Sub columnDifference()

Range(“H7:H8,I7:I8”).Select

Selection.ColumnDifferences(ActiveCell).Select

Selection.Style= “Bad”

End Sub

Highlight Difference in Rows

Sử dụng mã này bạn có thể làm nổi bật sự khác nhau giữa 2 hàng (các ô tương ứng).

Sub rowDifference()

Range(“H7:H8,I7:I8”).Select

Selection.RowDifferences(ActiveCell).Select

Selection.Style= “Bad”

End Sub

Printing Codes

Những mã macro này sẽ giúp bạn tự động in một số công việc mà có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Print Comments

Sử dụng mã macro này kích hoạt cài đặt để in (cell comments) ở cuối trang. Ví dụ bạn phải in 10 trang, sau khi sử dụng mã này bạn sẽ nhận được tất cả comments ở trang cuối cùng thứ 11.

Sub printComments()

With quartetpress.comSetup

.printComments= xlPrintSheetEnd

End With

End Sub

Print Narrow Margin

Sử dụng mã VBA này để in giấy có lề hẹp. Khi bạn chạy mã macro này, mã sẽ tự động thay đổi lề thành hẹp.

Sub printNarrowMargin()

With quartetpress.comSetup

.LeftMargin= Application

.InchesToPoints(0.25)

.RightMargin= quartetpress.comesToPoints(0.25)

.TopMargin= quartetpress.comesToPoints(0.75)

.BottomMargin= quartetpress.comesToPoints(0.75)

.HeaderMargin= quartetpress.comesToPoints(0.3)

.FooterMargin= quartetpress.comesToPoints(0.3)

End With

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOutCopies:=1, Collate:=True,

IgnorePrintAreas:=False

End Sub

Print Selection

Mã này sẽ giúp bạn in phạm vi được chọn. Bạn không cần phải di chuyển đến mục printing options và cài đặt phạm vi in. bạn chỉ việc chọn một phạm vi và chạy mã này.

Sub printSelection()

Selection.PrintOutCopies:=1, Collate:=True

End Sub

Print Custom Pages

Thay vì sử dụng cài đặt từ print options, bạn có thể sử dụng mã này để in phạm vi trang điều chỉnh.

Ví dụ bạn muốn từ trang 5 đến trang10. Bạn chỉ cần chạy mã VBA này và nhập trang bắt đầu và trang kết thúc.

Sub printCustomSelection()

Dim startpageAs Integer

Dim endpageAs Integer

startpage= InputBox(“Please Enter Start Page number.”, “Enter

Value”)

If Not quartetpress.commber(startpage) Then

MsgBox”Invalid Start Page number. Please try again.”, “Error”

Exit Sub

End If

endpage= InputBox(“Please Enter End Page number.”, “Enter

Value”)

If Not quartetpress.commber(endpage) Then

MsgBox”Invalid End Page number. Please try again.”, “Error”

Exit Sub

End If

Selection.PrintOutFrom:=startpage, To:=endpage, Copies:=1,

Collate:=True

End Sub

Worksheet Codes

Những mã macro này sẽ giúp bạn kiểm soát và quản lý worksheets theo một cách đơn giản và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Hide all but the Active Worksheet

Ví dụ bạn muốn ẩn tất cả các worksheets trong workbook của bạn ngoài worksheet đang hoạt động. Mã macro này sẽ giúp bạn làm điều này.

Sub HideWorksheet()

Dim ws As Worksheet

For Each ws In quartetpress.comsheets

If ws.Name quartetpress.com Then

ws.Visible = xlSheetHidden

End If

Next ws

End Sub

Unhide all Hidden Worksheets

Mã này dành cho việc nếu bạn muốn hiển thị tất cả các worksheets mà bạn đã ẩn trong mà trước.

Sub UnhideAllWorksheet()

Dim ws As Worksheet

For Each ws In quartetpress.comsheets

ws.Visible = xlSheetVisible

Next ws

End Sub

Delete all but the Active Worksheet

Mã này rất hữu ích cho bạn nếu bạn muốn xóa tất cả các worksheet ngoại trừ sheet đang hoạt động.

Khi bạn chạy mã này, mã sẽ so sánh tên workwheet đang hoạt động với các worksheet khác và sau đó xóa chúng.

Sub DeleteWorksheets()

Dim ws As Worksheet

For Each ws In quartetpress.comsheets

If ws.name quartetpress.com Then

Application.DisplayAlerts = False

ws.Delete

Application.DisplayAlerts = True

End If

Next ws

End Sub

Protect all Worksheets Instantly

Đây là mã dành cho bạn nếu bạn muốn protect các worksheet chỉ trong một lần.

Khi chạy mã macro này, bạn sẽ nhận được một input box để nhập password. Sau khi nhập password, click OK. And make sure to take care about CAPS.

Sub ProtectAllWorskeets()

Dim ws As Worksheet

Dim ps As String

ps = InputBox(“Enter a Password.”, vbOKCancel)

For Each ws In quartetpress.comsheets

ws.Protect Password:=ps

Next ws

End Sub

Resize All Charts in a Worksheet.

Tạo các chart có cùng một kích cỡ. mã macro này sẽ giúp bạn tạo tất cả các chart có chung kích cỡ. Bạn có thể thay đổi chiều cao và chiều rộng của chart bằng cách thay đổi nó trong mã macro.

Sub Resize_Charts()

Dim i As Integer

For i = 1 To quartetpress.comt

With quartetpress.comtObjects(i)

.Width = 300

.Height = 200

End With

Next i

End Sub

Insert Multiple Worksheets

Bạn có thể sử dụng mã này nếu bạn muốn thêm nhiều worksheet trong workbook của bạn chỉ trong một bước.

Khi bạn chạy mã macro này, bạn sẽ nhận được input box để nhập tổng số sheet mà bạn muốn nhập.

Sub InsertMultipleSheets()

Dim i As Integer

i = InputBox(“Enter number of sheets to insert.”, “Enter

Multiple Sheets”)

quartetpress.com After:=ActiveSheet, Count:=i

End Sub

Protect worksheet

Nếu bạn muốn protect worksheet, bạn có thể sử dụng mã này.

Bạn chỉ cần nhập password của bạn vào trong mã.

Sub ProtectWS()

ActiveSheet.Protect “mypassword”, True, True

End Sub

Un-Protect Worksheet

Nếu bạn không muốn protect worksheet, bạn có thể sử dụng mà macro này.

Bạn chỉ cần nhập password mà bạn đã sử dụng khi protect worksheet của bạn.

Sub UnprotectWS()

ActiveSheet.Unprotect “mypassword”

End Sub

Sort Worksheets

Mã này sẽ giúp bạn sắp xếp worksheets trong workbook dựa vào tên của worksheet.

Sub SortWorksheets()

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim iAnswer As VbMsgBoxResult

iAnswer = MsgBox(“Sort Sheets in Ascending Order?” & Chr(10) _

& “Clicking No will sort in Descending Order”, _

vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, “Sort

Worksheets”)

For i = 1 To quartetpress.comt

For j = 1 To quartetpress.com – 1

If iAnswer = vbYes Then

If UCase$(Sheets(j).Name) > UCase$(Sheets(j + 1).Name) Then

Sheets(j).Move After:=Sheets(j + 1)

End If

ElseIf iAnswer = vbNo Then

If UCase$(Sheets(j).Name)

Sheets(j).Move After:=Sheets(j + 1)

End If

End If

Next j

Next i

End Sub

Protect all the Cells With Formulas

Bạn có thể sử dụng mã này để protect cell with formula chỉ với một cú click chuột.

Sub lockCellsWithFormulas()

With ActiveSheet

.Unprotect

.Cells.Locked = False

.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Locked = True

.Protect AllowDeletingRows:=True

End With

End Sub

Delete all Blank Worksheets

Chạy mã này và mã sẽ kiểm tra tất cả các worksheets trong workbook đang hoạt động và xóa chúng nếu có một worksheet trống.

Sub deleteBlankWorksheets()

Dim Ws As Worksheet

On Error Resume Next

Application.ScreenUpdating= False

Application.DisplayAlerts= False

For Each Ws In quartetpress.comsheets

If quartetpress.comtA(Ws.UsedRange) = 0 Then

Ws.Delete

End If

Next

Application.ScreenUpdating= True

Application.DisplayAlerts= True

End Sub

Unhide all Rows and Columns

Thay vì hiển thị từng hàng và cột một cách thủ công, bạn có thể sử dụng mã này để thực hiện chỉ trong một bước.

Sub UnhideRowsColumns()

Columns.EntireColumn.Hidden = False

Rows.EntireRow.Hidden = False

End Sub

Save Each Worksheet as a Single PDF

mã này chỉ đơn giản lưu tất cả worksheet vào một tệp PDF riêng. Bạn chỉ cần thay đổi tên tệp từ mã này.

Sub SaveWorkshetAsPDF()

Dimws As Worksheet

For Each ws In quartetpress.comrtAsFixedFormat xlTypePDF,

“ENTER-FOLDER-NAME-HERE” & ws.Name & “.pdf” Nextws

End Sub

Disable Page Breaks

Bạn có thể sử dụng mã này để vô hiệu hóa ngắt trang. Mã đơn giản chỉ vô hiệu hóa ngắt trang từ các workbook đang mở.

Sub DisablePageBreaks()

Dim wbAs Workbook

Dim wksAs Worksheet

Application.ScreenUpdating= False

For Each wbIn quartetpress.combooks

For Each ShtIn quartetpress.comlayPageBreaks= False

Next Sht

Next wb

Application.ScreenUpdating= True

End Sub

Workbook Codes

Những mã này sẽ giúp bạn thực hiện các công việc workbook một cách đơn giản và không phải tốn nhiều công sức.

Create a Backup of a Current Workbook

Đây là một trong những mã macro hữu ích nhất có thể giúp bạn lưu một tệp hỗ trợ cho workbook của bạn.

Mã sẽ lưu một tệp hỗ trợ trực tiếp với tệp hiện tại được lưu và mã cũng sẽ bổ sung ngày và tên của tệp.

Sub FileBackUp()

ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=quartetpress.com & _

“” & Format(Date, “mm-dd-yy”) & ” ” & _

ThisWorkbook.name

End Sub

Close all Workbooks at Once

Bạn sử dụng mã này để đóng tất cả các workbook đang mở.

Đầu tiên, mã sẽ kiểm tra từng workbook một và đóng chúng lại. Nếu có bất kỳ worksheet nào chưa được lưu, bạn sẽ nhận được thông báo để lưu.

Sub CloseAllWorkbooks()

Dim wbs As Workbook

For Each wbs In Workbooks

wbs.Close SaveChanges:=True

Next wb

End Sub

Copy Active Worksheet into a New Workbook

Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép worksheet đang hoạt động vào một workbook mới, bạn chỉ cần chạy mã macro và mã sẽ thực hiện cho bạn.

Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Sub CopyWorksheetToNewWorkbook()

quartetpress.com _

Before:=Workbooks.Add.Worksheets(1)

End Sub

Active Workbook in an Email

Sử dụng mã macro này để gửi active workbook của bạn bằng email một cách nhanh chóng.

Bạn có thể thay đổi tên, email, nội dung trong mã và nếu bạn muốn gửi trực tiếp email này, sử dụng “.Send” thay vì “.Display”.