Muốnkiểm tra lỗi chính tả trong word 2007 thì làm thế nào hả các bạn, bạn nào biết thì chỉ mình với.

Bạn đang xem: Bật chế độ kiểm tra chính tả trong word 2007

Mu\u1ed1nki\u1ec3m tra l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 trong word 2007 th\u00ec l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o h\u1ea3 c\u00e1c b\u1ea1n, b\u1ea1n n\u00e0o bi\u1ebft th\u00ec ch\u1ec9 m\u00ecnh v\u1edbi.","product_id":0,"type":0,"date":1435571506,"date_text":"6 n\u0103m","link":"\/hoidap\/3944\/537432\/cach-kiem-tra-loi-chinh-ta-trong-word-2007.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"mymao90","name":"My Mao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"mymao90
*

Thao tác căn bản trên Word 2007– Kiểm tra chính tả và ngữ pháp Khi nhập nội dung cho một văn bản tiếng Anh, bạn có thể sử dụng chức năng kiểm tra lỗi chính tả và lỗi cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách tự động.

Bạn đang xem: Tắt sửa lỗi chính tả trong word 2007

Muốn vậy, bạn phải thiết lập hai chế độ này trong hộp thoại Word Option. 1. Bật tắt chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp: Chọn biểu tượng Office 2007 trên góc trái của của sổ Word o Một danh sách menu lệnh hiển thị, bạn chọn Word Options oHộp thoại Word Options hiển thị: bạn chọn nhóm o lệnh Proofing và di chuyển đến dòng When correcting spelling and grammar in Word.Đánh dấu chọn vào ô kiểm mục Check spelling as you o type nếu bạn muốn bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả tự động. Đánh dấu chọn vào ô kiểm mục Check grammar as you o type nếu bạn muốn bật chức năng kiểm tra lỗi ngữ pháp tự động. Chọn xong, nhấn nút OK để áp dụng. o Sau khi thiết lập hai chế độ kiểm tra chính tả và ngữ pháp xong, nếu văn bản của bạn nhập vào có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp thì các từ bị lỗi chính tả hoặc các câu bị lỗi ngữ pháp sẽ xuất hiện nét gạch dưới. Thông thường, các lỗi chính tả có nét gạch dưới màu đỏ , các lỗi ngữ pháp có nét gạch dưới màu xanh lục. 2. Kiểm tra và thay thế từ sai lỗi chính tả: Trong văn bản, để kiểm tra và thay thế các lỗi chính tả bạn thao tác: Chọn nhóm lệnh Review, chọn lệnh Spelling & Grammar o Hộp thoại Spelling and Grammar: English (U.S.) oCác từ sai về lỗi chính tả được hiển thị đánh dấu màu đỏ trong khung Not in Dictionary. khung Suggestions gợi ý cho bạn từ dùng để thay thế từ sai lỗi chính tả. Ignore Once: bỏ qua lỗi chính tả từ đang được đánh dấu. o Ignore All: bỏ qua lỗi chính tả của tất cả các từ được đánh dấu. o Change: thay thế từ đang chọn trong khung Suggestions bằng o từ đang được đánh dấu trong khung Not in Dictionary. Change All: thay thế tất các các từ đánh dấu sai lỗi chính tả o bằng từ đang chọn trong khung Suggestions.

Xem thêm: Canh Bạc Cuộc Đời Ngôn Phi, Phim Canh Bạc Cuộc Đời Thuyết Minh

Thao t\u00e1c c\u0103n b\u1ea3n tr\u00ean Word 2007– Ki\u1ec3m tra ch\u00ednh t\u1ea3 v\u00e0 ng\u1eef ph\u00e1p Khi nh\u1eadp n\u1ed9i dung cho m\u1ed9t v\u0103n b\u1ea3n ti\u1ebfng Anh, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ee9c n\u0103ng ki\u1ec3m tra l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 v\u00e0 l\u1ed7i c\u1ea5u tr\u00fac ng\u1eef ph\u00e1p ti\u1ebfng Anh m\u1ed9t c\u00e1ch t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng. Mu\u1ed1n v\u1eady, b\u1ea1n ph\u1ea3i thi\u1ebft l\u1eadp hai ch\u1ebf \u0111\u1ed9 n\u00e0y trong h\u1ed9p tho\u1ea1i Word Option. 1. B\u1eadt t\u1eaft ch\u1ee9c n\u0103ng ki\u1ec3m tra ch\u00ednh t\u1ea3 v\u00e0 ng\u1eef ph\u00e1p: Ch\u1ecdn bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng Office 2007 tr\u00ean g\u00f3c tr\u00e1i c\u1ee7a c\u1ee7a s\u1ed5 Word o M\u1ed9t danh s\u00e1ch menu l\u1ec7nh hi\u1ec3n th\u1ecb, b\u1ea1n ch\u1ecdn Word Options o\r\nH\u1ed9p tho\u1ea1i Word Options hi\u1ec3n th\u1ecb: b\u1ea1n ch\u1ecdn nh\u00f3m o l\u1ec7nh Proofing v\u00e0 di chuy\u1ec3n \u0111\u1ebfn d\u00f2ng When correcting spelling and grammar in Word.\r\n\u0110\u00e1nh d\u1ea5u ch\u1ecdn v\u00e0o \u00f4 ki\u1ec3m m\u1ee5c Check spelling as you o type n\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n b\u1eadt ch\u1ee9c n\u0103ng ki\u1ec3m tra l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng. \u0110\u00e1nh d\u1ea5u ch\u1ecdn v\u00e0o \u00f4 ki\u1ec3m m\u1ee5c Check grammar as you o type n\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n b\u1eadt ch\u1ee9c n\u0103ng ki\u1ec3m tra l\u1ed7i ng\u1eef ph\u00e1p t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng. Ch\u1ecdn xong, nh\u1ea5n n\u00fat OK \u0111\u1ec3 \u00e1p d\u1ee5ng. o Sau khi thi\u1ebft l\u1eadp hai ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ki\u1ec3m tra ch\u00ednh t\u1ea3 v\u00e0 ng\u1eef ph\u00e1p xong, n\u1ebfu v\u0103n b\u1ea3n c\u1ee7a b\u1ea1n nh\u1eadp v\u00e0o c\u00f3 l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 v\u00e0 l\u1ed7i ng\u1eef ph\u00e1p th\u00ec c\u00e1c t\u1eeb b\u1ecb l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 ho\u1eb7c c\u00e1c c\u00e2u b\u1ecb l\u1ed7i ng\u1eef ph\u00e1p s\u1ebd xu\u1ea5t hi\u1ec7n n\u00e9t g\u1ea1ch d\u01b0\u1edbi. Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, c\u00e1c l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 c\u00f3 n\u00e9t g\u1ea1ch d\u01b0\u1edbi m\u00e0u \u0111\u1ecf , c\u00e1c l\u1ed7i ng\u1eef ph\u00e1p c\u00f3 n\u00e9t g\u1ea1ch d\u01b0\u1edbi m\u00e0u xanh l\u1ee5c. 2. Ki\u1ec3m tra v\u00e0 thay th\u1ebf t\u1eeb sai l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3: Trong v\u0103n b\u1ea3n, \u0111\u1ec3 ki\u1ec3m tra v\u00e0 thay th\u1ebf c\u00e1c l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 b\u1ea1n thao t\u00e1c: Ch\u1ecdn nh\u00f3m l\u1ec7nh Review, ch\u1ecdn l\u1ec7nh Spelling & Grammar o H\u1ed9p tho\u1ea1i Spelling and Grammar: English (U.S.) o\r\nC\u00e1c t\u1eeb sai v\u1ec1 l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 \u0111\u01b0\u1ee3c hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111\u00e1nh d\u1ea5u m\u00e0u \u0111\u1ecf trong khung Not in Dictionary. khung Suggestions g\u1ee3i \u00fd cho b\u1ea1n t\u1eeb d\u00f9ng \u0111\u1ec3 thay th\u1ebf t\u1eeb sai l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3. Ignore Once: b\u1ecf qua l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 t\u1eeb \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u. o Ignore All: b\u1ecf qua l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 c\u1ee7a t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c t\u1eeb \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u. o Change: thay th\u1ebf t\u1eeb \u0111ang ch\u1ecdn trong khung Suggestions b\u1eb1ng o t\u1eeb \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u trong khung Not in Dictionary. Change All: thay th\u1ebf t\u1ea5t c\u00e1c c\u00e1c t\u1eeb \u0111\u00e1nh d\u1ea5u sai l\u1ed7i ch\u00ednh t\u1ea3 o b\u1eb1ng t\u1eeb \u0111ang ch\u1ecdn trong khung Suggestions.\r\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":537432,"user":{"id":1,"login_name":"Doreamon93","name":"V\u0169 Th\u1ecb H\u1eb1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vuhang.babimart