Đối với các mẫu soạn thảo văn bản hành bao gồm thì có rất nhiều mẫu văn bản khác nhau mà bạn cũng có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục tiêu sử dụng của mỗi người . Bởi vì thế đầy đủ người rất có thể lựa chọn riêng đến mình

*
*

Dưới đây là tổng hợp đầy đủ mẫu biên soạn thảo văn bản hành chủ yếu mà được Công lý và quy định tổng thích hợp lại cho hầu như người hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình nhé .

Bạn đang xem: Hướng dẫn trình bày văn bản chuẩn, soạn thảo văn bản hành


5 mẫu soạn thảo văn phiên bản hành bao gồm mới và đầy đủ

Mẫu 1 : mẫu nghị quyết

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /NQ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………..6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………../.

 

Nơi nhận:

– Như Điều…. ;

– ………….;

– Lưu: VT,…7…8.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

4 Địa danh.

5 Trích yếu văn bản nghị quyết.

6 nội dung nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn phiên bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

8 ký kết hiệu tín đồ soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu 2 : chủng loại công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /…3…-…4…

V/v……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc 

…5…, ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………………………………………………………7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: VT,…8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

…………………………………………………….10……………………………………………………………

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu văn bản công văn.

7 câu chữ công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

9 ký hiệu bạn soạn thảo văn bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang thông tin điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu 3 : Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/CĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

……………………………………………………….6 điện:

– ………………………….7………………………….;

– ………………………………………………………..

……………………………………………………………….8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công điện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Âm Chụp Ảnh Iphone Đơn Giản, Cách Tắt Tiếng Chụp Ảnh Trên Iphone

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu văn bản điện.

6 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của tín đồ đứng đầu.

7 tên cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 ngôn từ điện.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký hiệu của người soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 4 : Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GM-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

 …4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI

…………5…………..

………..2…………. Trân trọng kính mời:……………………………..6………………………….

Tới dự …………………………………………..7 ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:……………………………………………………………………………………………………

Thời gian:………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….8 ……………………………………………………………/.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

 

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu câu chữ cuộc họp.

6 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của người được mời.

7 thương hiệu (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, họp báo hội nghị v.v…

8 các vấn đề đề xuất lưu ý.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo với số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10 ký hiệu bạn soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 5 : chủng loại giấy ngủ phép

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GNP-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc 

…4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn ý kiến đề xuất nghỉ phép ngày ……………………. Của ông (bà) ……………………………………………………………………………………. 2 ………………………………………. Cấp cho cho:

Ông (bà): ……………………………………………….5 ……………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Được nghỉ phép trong thời hạn ………………………… tính từ lúc ngày ………………………. đến hết ngày…………………………….. Tại………………. 6…………………………………………….

Số ngày ngủ phép nêu trên được tính vào thời gian……………………7……………../.

Nơi nhận:

– …8….;

– Lưu: VT,…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyềndấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Xác nhận của phòng ban (tổ chức) hoặc cơ quan ban ngành địa phương vị trí nghỉ phép (nếu cần)

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai cấp giấy nghỉ phép.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai cấp giấy nghỉ phép.

4 Địa danh.

5 Họ cùng tên, công tác và đơn vị chức năng công tác của người được cấp thủ tục phép.

6 vị trí nghỉ phép.

7 thời hạn nghỉ theo hình thức Lao hễ (nghỉ hàng năm có lương hoặc nghỉ không hưởng trọn lương hoặc nghỉ việc riêng nhưng vẫn hưởng trọn nguyên lương…).

8 người được cấp chứng từ nghỉ phép.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

Tổng kết :

Đó đó là 5 mẫu soạn thảo văn bản được Công Lý và pháp luật cập nhập bắt đầu và liên tục nhất mang lại mọi fan cùng áp dụng nhé . Chúc chúng ta thành công