Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài bác tập giờ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn tiếng Anh lớp 7 hơn. Để cài tài liệu bài xích tập giờ Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Thi thử trực tuyến tiếng anh lớp 7

Mục lục bài xích tập tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 7 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề soát sổ 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Music and arts

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 7 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề chất vấn 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 7 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ gồm phần gạch chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /e/. Đáp án A vạc âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án A phạt âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ə/


B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ khổng lồ school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To cook

Question 9. bởi vì you lượt thích ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Lớn go camping

C. Go to camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have free time, I usually ______.A. Listen to music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Khổng lồ eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I và my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên xuyên đến lớp bằng xe cộ buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít cần cần phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn uống sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì bây giờ đơn mô tả sự thiệt hiển nhiên, nhà ngữ là ngôi III số ít phải tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít buộc phải cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của chúng tôi bước đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối chọi (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vị vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai 1-1 (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ thắng vào chủ nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm cho gì)

Dịch: Tôi khôn cùng thích nấu ăn nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm cho gì/ ưng ý gì); cụm từ “go camping: cắn trại”

Dịch: bạn có thích gặm trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này cần thực hiện danh từ bỏ hoặc Ving.

Dịch: sở thích của chị tôi là gia nhập các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích có tác dụng gì/ thích hợp gì)

Dịch: tía tôi thích đánh đấm xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: chúng ta ghét ăn uống mì. Bọn họ thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every Sunday); nhà ngữ (I và my friend) số nhiều bắt buộc động từ chủ yếu không đề xuất chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi thường xuyên đến công viên mỗi công ty nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ fine buộc phải ta cần “will be”

Dịch: Tôi hi vọng mọi thiết bị sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go lớn school during the week, but they don’t go lớn school on the weekend. Và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday và Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. Và on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special khổng lồ the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. & Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to lớn school.

B. Plays card.

C. Goes lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vị the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin sinh hoạt câu thứ nhất đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer & Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 2: and the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu cuối đoạn 3: and on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef & have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how khổng lồ carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien bởi with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Xin Nhạc Chuông Cao Bồi Miền Tây, Nhạc Chuông Cao Bồi Miền Viễn Tây

Question 7. Where does Cuong learn to lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở vị trí đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đã dạy tôi giải pháp nấu nướng lúc tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi hết sức thích điều đó và đó là lúc tôi ban đầu sở say đắm của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: nhiều người nói việc nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở trường này rất thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet. Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin ở trong phần 1: I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường xuyên lấy công thức từ chị em tôi với từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin làm việc cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp nối tôi viết chúng nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở phù hợp này 4 năm trước, sau khi nhận được một quả trứng khắc từ tía tối khi ông ấy về từ bỏ Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi vẫn tự học giải pháp khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi cạnh tranh nhưng nó cực kỳ thú vị và bao gồm ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án đúng chuẩn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother tóm tắt the hobby khổng lồ her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother nói qua the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to bed.

B. Nga often read a book before going khổng lồ bed.

C. Nga reads a often book before going khổng lồ bed.

D. Nga often read book before going lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to lớn library lớn borrrow books.

B. She sometimes goes to lớn library khổng lồ borrow books.

C. She is sometimes go khổng lồ library khổng lồ borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library to lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting & useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination và widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination & widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go to lớn park.

D. They go to lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How bởi vì your father go to lớn work?

B. How does your father goes khổng lồ work?

C. How bởi your father goes to work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want khổng lồ live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không nên ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích có tác dụng gì/ đam mê gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì biểu đạt sự thật.