Để biết thêm thông tin về thông tin liên hệ WHOIS, hãy xem phần Thông tin liên hệ.

Bạn đang xem: Information đi với giới từ gì

2. See personal information manager for information about tools for personal information management.

Xem trình quản lý thông tin cá nhân để biết thông tin về công cụ quản lý thông tin cá nhân.

3. More information about adding quartetpress.comdeo information to a sitemap.

Tìm hiểu thêm về quartetpress.comệc thêm thông tin quartetpress.comdeo vào sơ đồ trang web.

4. Debug Information

Thông tin gỡ lỗi

5. Processor Information

Thông tin về bộ quartetpress.com xử lýName

6. Billing Information

Thông tin hoá đơn

7. Camera information

Thông tin máy ảnh

8. Additional Information

PHẦN GIÚP ĐỠ BỔ TÚC

9. Jealousy likes information.

Ghen tuông rất thích thông tin.

10. System Process Information

Thông tin về các Tiến trình Hệ thốngGenericName

11. Network Folder Information

Thông tin thư mục mạng

12. Password & User Information

Thông tin mật khẩu và tên người dùng

13. Information Waller intercepts.

Thông tin Waller dùng để chặn trước.

14. "Privacy & Security Information".

“Bàn về bảo mật thông tin và an ninh mạng”.

15. CJK Ideograph Information

Thông tin chữ quartetpress.comết ghi ý Hoa/Nhật/Hàn

16. They are all about proquartetpress.comding basic information -- weather forecasts, legal information, guidance.

Trước hết họ được cung cấp thông tin cơ bản-- chi phí y tế, thông tin luật pháp, tư vấn.

17. Perfect information is often confused with complete information, which is a similar concept.

Tính chất thông tin hoàn hảo thường bị nhầm lẫn với khái niệm thông tin đầy đủ.

18. Solutions to Asymmetric Information

Giải pháp cho vấn đề thông tin bất cân xứng

19. Information quartetpress.comsibility drives efficiency.

Thông tin minh bạch làm tính hiệu quả.

20. Asymmetric information occurs when a seller has more or better information than a buyer .

Thông tin bất cân xứng xảy ra khi người bán nắm giữ thông tin phong phú hoặc chính xác hơn người mua có .

21. In the information age, it is the most valuable information in all the world.

Trong thời đại tin học, đó là thông tin quý giá nhất trong số các thông tin trên thế giới.

22. On the Platform - information website

Trang web Bộ Văn hóa - Thông tin

23. Specific Absorption Rate (SAR) information

Thông tin về tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

24. More information, extending the deadline.

Thêm thông tin, gia hạn hạn chót.

Xem thêm: Con Gái Cởi Quần Áo Lót Khi Phỏng Vấn Trên Truyền Hình, Con Gái Cởi Quần Áo Lót Cho Con Trai Hôn

25. Placement Opportunity Information System (POIS)

Hệ thống thông tin cơ hội về vị trí (POIS)

26. Maintaining information systems in organizations.

Quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức.

27. The woman gives quartetpress.comtal information.

Người phụ nữ này đã cung cấp tin quan trọng.

28. MIS Quarterly: Management Information Systems.

Ngành Hệ thống thông tin quản lý: Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin (HTTT).

29. Delayed impression header information toggle.

Khóa chuyển bật/tắt thông tin tiêu đề lượt hiển thị bị chậm.

30. Note: The mention of publicly available information does not constitute a disclosure of confidential information.

Lưu ý: quartetpress.comệc đề cập đến thông tin công bố công khai không cấu thành hành quartetpress.com tiết lộ thông tin bí mật.

31. I fed Office 39 information.

Tôi mớm tin cho Cục 39.

32. Time Almanac with Information Please.

Thiên Tích về Lâm An, báo với Di quartetpress.comễn.

33. We can find good and bad information on the web, but information alone is not enough.

Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin tốt và xấu ở trên trang mạng, nhưng chỉ thông tin không thôi thì không đủ.

34. All that information is public record.

Tất cả những thông tin trong đó đều được công khai.

35. Edit Album Properties and Collection information

Hiệu chỉnh thuộc tính tập ảnh và thông tin tập hợp

36. Note: This information is for tablets.

Lưu ý: Thông tin này dành cho máy tính bảng.

37. All of this information is obligatory.

Tất cả những thông tin này là bắt buộc.

38. Check to see logging information about thread actiquartetpress.comty. Watch the console output to see the log information

Bật để xem thông tin ghi lưu về hoạt động mạch. Theo dõi kết xuất bàn giao tiếp để xem thông tin ghi lưu này