*

*

*

*

*

I). KHÁI NIỆM HÀM:

Hàm là những cách làm định sẵn của Excel nhằm mục tiêu thực hiện tại một chức năng tính toán riêng lẻ nào đó, hoặc để triển khai các thao tác làm việc trên bảng tính, hoặc trợ giúp việc ra một ra quyết định dựa bên trên những tin tức cung cấp. Ta hoàn toàn có thể sử dụng những hàm bao gồm sẵn của Excel hoặc có thể viết ra số đông hàm bắt đầu cho riêng biệt mình.

Bạn đang xem: Hàm $ trong excel là gì

Cú pháp bình thường của hàm như sau:

= TÊNHÀM(Đối số 1, Đối số 2, …, Đối số n)

Trong đó:

· dấu “=”: cần phải có trước hàm, nếu như kông tất cả dấu “=” thì Excel không giám sát và đo lường gì cả nhưng mà sẽ hiển thị bí quyết đó lên ô như 1 chuỗi văn bản.

· TÊNHÀM: vì Excel chính sách và từng hàm bao gồm một tên riêng biệt của nó. Rất có thể dùng ký kết tự hoa hoặc thường mang lại tên hàm (trong thương hiệu hàm không được có tầm khoảng trống).

· con số các đối số sẽ tuỳ thuộc theo từng hàm với tuỳ từng trường thích hợp mà có rất nhiều hay ít, những đối số sẽ phân cách bởi vệt phẩy “,” với chúng nên được nằm trong dấu cặp dấu ().

Trong hàm rất có thể chứa tất cả các loại tài liệu của Excel, các địa chỉ cửa hàng ô, tên khối, thương hiệu vùng,…, riêng dữ liệu loại chuỗi khi để trong hàm đề nghị được để trong cặp dấu nháy kép “ “. Rất có thể sử dụng một hàm làm đối số cho một hàm và chỉ được giới hạn trong 7 mức lồng nhau.

II). CÁC HÀM THÔNG DỤNG vào EXCEL:

1. Hàm Ngày/Tháng/Năm:

a). Hàm mang Ngày: (Day)

· Cú pháp: =Day(chuỗi tháng ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị ngày của chuỗi tháng ngày năm.

b). Hàm mang Tháng: (Month):

· Cú pháp: =Month(chuỗi mon ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị mon của chuỗi tháng ngày năm

c). Hàm lấy Năm: (Year)

· Cú pháp: =Year(chuỗi tháng ngày năm)

· Công dụng: Hàm trả về giá trị mon của chuỗi tháng ngày năm

d). Hàm mang ngày tháng năm: (Date):

· Cú pháp: =Date(năm, tháng, ngày)

· Công dụng: Hàm trả về phong cách ngày mon năm

e). Hàm rước ngày giờ hiện tại tại: (Now)

· Cú pháp: =Now()

· Công dụng: Hàm trả về ngày giờ lúc này (ngày giờ hệ thống)

2. Các hàm về số:

a). Hàm đem phần nguyên: (INT)

· Cú pháp: =INT(n)

· Công dụng: Hàm INT cho tác dụng là phần nguyên của số n.

Ví dụ: =INT(3.1416) vẫn cho tác dụng là: 3.

=INT(123.456) đang cho kết quả là: 123.

b) Hàm phân chia lấy dư: (MOD)

· Cú pháp: =MOD(m,n)

· Công dụng: Hàm mod cho công dụng là số dư của m phân chia cho n. Ví như n=0, hack returns the #DIV/0! error value.

Ví dụ: =MOD(9,2) đã cho công dụng là: 1.

c). Hàm có tác dụng tròn số: (ROUND)

· Cú pháp: =ROUND(n,m)

· Công dụng: Hàm ROUND làm tròn số n mang đến m số.

· giả dụ m>0 hàm làm tròn cùng với m số lẻ.

Ví dụ: =ROUND(3.1416,2) vẫn cho tác dụng là: 3.14

· trường hợp m

Ví dụ: =ROUND(1234567, -2) đã cho hiệu quả là: 1234600.

d). Hàm lấy rất đại: (MAX)

· Cú pháp: =MAX(n1,n2,…,nm).

· Công dụng: Hàm MAX cho tác dụng là số nguyên lớn số 1 trong m số.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vào Facebook Mới Nhất Khi Bị Chặn Thành Công 100%

Ví dụ: =MAX(A5:B8,C9:G11,G13)

=MAX(12,4,3,27,14) vẫn cho hiệu quả là: 27.

e). Hàm lấy rất tiểu: (MIN)

· Cú pháp: =MIN(n1,n2,…,nm)

· Công dụng: Hàm MIN cho hiệu quả là số bé dại nhất vào m số.

Ví dụ: =MIN(A5:B8,C9:G11,G13)

=MIN(12,4,3,27,14) đã cho tác dụng là: 3.

f). Hàm tính tổng: (SUM)

· Cú pháp: =SUM(n1,n2,…,nm)

· Công dụng: Hàm SUM cho hiệu quả là tổng những số n1,n2,…,nm.

Ví dụ: =SUM(A5:B8,C9:G11,G13)

=SUM(12,4,3,27,14) sẽ cho tác dụng là: 60.

g). Hàm tính tổng có điều kiện: (SUMIF)

· Cú pháp: =Sumif(vùng điều kiện, điều kiện, vùng tính tổng)

· Công dụng:Hàm tính tổng vùng tính tổng mà lại thỏa điều kiện.

Ví dụ: =Sumif(B1:B5,”Nam”,C1:C5) : Tính Tổng chi phí từ C1 đến C5 của Vùng tự B1 đến B5 bao hàm ô khớp ứng là Nam

h). Hàm Tính trung bình: (AVERAGE)

· Cú pháp: =AVERAGE(n1,n2,…,nm )

· Công dụng: Hàm AVERAGE trả về một số trong những là mức độ vừa phải cộng của những số n1,n2,…,nm .

Ví dụ: =AVERAGE(A5:B8,C9:G11,G13).

=AVERAGE(12,4,3,27,14) đang cho tác dụng là: 12.

i). Hàm đếm số: (COUNT)

· Cú pháp: =COUNT(Vùng dữ liệu)

· Công dụng: Hàm COUNT cho công dụng là tổng số các ô có mức giá trị trong Vùng dữ liệu.

Ví dụ: =COUNT(“B”,2,4,1,6) đã cho công dụng là: 4.

j). Hàm đếm chuỗi: (COUNTA) (đếm các ô không rỗng)

· Cú pháp: =COUNTA(Vùng dữ liệu)

· Công dụng: Hàm COUNTA cho công dụng là tổng số những ô ko rỗngtrong Vùng dữ liệu.

Riêng hàm Count chỉ đếm số, nhằm đếm được chuỗi thì phải sử dụng hàm Counta

k). Hàm đếm gồm điều kiện: (COUNTIF)

· Cú pháp: =COUNTIF(vùng dữ liệu, điều kiện)

· Công dụng: Hàm đếm vùng tài liệu mà thỏa điều kiện.

Ví dụ: =Countif(A1:D5,18) : Đếm vùng tài liệu từ A1 mang lại D5 mà lại thỏa đk =18.

=Countif(A1:D5,”>=18”) : Đếm vùng dữ liệu từ A1 mang đến D5 nhưng thỏa điều kiện >=18.