Trắc nghiệm Phương trình tích gồm đáp án

Với bộ bài bác tập Trắc nghiệm Phương trình tích Toán lớp 8 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án để giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong số bài thi môn Toán lớp 8.Bạn đang xem: các bài toán giải phương trình lớp 8 có đáp án


Bạn đang xem: Các bài toán giải phương trình lớp 8 có đáp án

*

Bài 1: Phương trình: (4 + 2x)(x – 1) = 0 có nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (4 + 2x)(x – 1) = 0


*

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm x = -2; x = 1

Đáp án phải chọn là: B

Bài 2: Phương trình: (4 - 2x)(x + 1) = 0 gồm nghiệm là:

A. X = 1; x = 2

B. X = -2; x = 1

C. X = -1; x = 2

D. X = 1; x = -2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm (4 - 2x)(x + 1) = 0


*

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 2; x = -1

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Bài 3: Các nghiệm của phương trình (2 + 6x)(-x2 – 4) = 0 là


*

*

Vậy phương trình có cha nghiệm x = 1; x = 2; x = 3

Đáp án đề nghị chọn là: C

Lời giải

Ta tất cả (x2 – 1)(x – 2)(x – 3) = 0


Vậy phương trình có bốn nghiệm x = -1; x = 1, x = 2, x = 3

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Bài 7: Tổng các nghiệm của phương trình (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x2 – 4)(x + 6)(x – 8) = 0


Tổng những nghiệm của phương trình là 2 + (-2) + (-6) + 8 = 2

Đáp án nên chọn là: B

Bài 8: Tổng các nghiệm của phương trình (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0 là:

A. 16

B. 6

C. -10

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (x2 + 4)(x + 6)(x2 – 16) = 0


Tổng những nghiệm của phương trình là: -6 + (-4) + 4 = -6

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Bài 9: Chọn xác định đúng.

A. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) tất cả hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) bao gồm hai nghiệm dương

C. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) có hai nghiệm cùng âm

D. Phương trình 8x(3x – 5) = 6(3x – 5) gồm một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm 8x(3x – 5) = 6(3x – 5)

⇔ 8x(3x – 5) - 6(3x – 5) = 0

⇔ (8x – 6)(3x – 5) = 0


Đáp án cần chọn là: B

A. Phương trình bao gồm hai nghiệm trái dấu

B. Phương trình gồm hai nghiệm nguyên

C. Phương trình có hai nghiệm thuộc dương

D. Phương trình có một nghiệm duy nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm 5 – 6(2x – 3) = x(3 – 2x) + 5

⇔ 5 – 5 = x(3 – 2x) + 6(2x – 3)

⇔ 0 = -x(2x – 3) + 6(2x – 3)

⇔ (2x – 3)(-x + 6) = 0


; x = 6

Đáp án cần chọn là: C

Lời giải

Ta có

x3 + 4x2 + x – 6 = 0

⇔ x3 – x2 + 5x2 – 5x + 6x – 6 = 0

⇔ x2(x – 1) + 5x(x – 1) + 6(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 5x + 6) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + 2x + 3x + 6) = 0

⇔ (x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x + 2)(x + 3)= 0


Xem thêm: Mxh Mua Bán Rao Vặt Tại Nam Định Uy Tín, Cập Nhật Tin Đăng Tốt Nhất 2021

Vậy S = 1; -2; -3 bắt buộc tích các nghiệm là 1.(-2).(-3) = 6

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Lời giải

Ta có x3 – 3x2 – x + 3 = 0

⇔ (x3 – 3x2) – (x – 3) = 0

⇔ x2(x – 3) – (x – 3)= 0

⇔ (x – 3)(x2 – 1) = 0

⇔ (x – 3)(x – 1)(x + 1) = 0


Vậy S = 1; -1; 3 cần tích các nghiệm là 1.(-1).3 = -3

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Bài 13: Nghiệm lớn số 1 của phương trình (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3) là:

A. 2

B. 1

C. -1

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (x2 – 1)(2x – 1) = (x2 – 1)(x + 3)

⇔ (x2 – 1)(2x – 1) – (x2 – 1)(x + 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(2x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 – 1)(x – 4) = 0


Vậy tập nghiệm của phương trình S = -1; 1; 4

Nghiệm lớn nhất của phương trình là x = 4

Đáp án đề xuất chọn là: D

Bài 14: Số nghiệm của phương trình: (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3) là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (x2 + 9)(x – 1) = (x2 + 9)(x + 3)

⇔ (x2 + 9)(x – 1) - (x2 + 9)(x + 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(x – 1 – x – 3) = 0

⇔ (x2 + 9)(-4) = 0

⇔ x2 + 9 = 0 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương trình S = Ø giỏi phương trình không tồn tại nghiệm

Đáp án nên chọn là: C

Lời giải

Ta có (2x + 1)2 = (x – 1)2

⇔ (2x + 1 + x – 1)(2x + 1 – x + 1) = 0

⇔ 3x(x + 2) = 0


Vậy tập nghiệm của phương trình S = 0; -2

Nghiệm nhỏ nhất là x = -2

Đáp án phải chọn là: D

Bài 17: Tập nghiệm của phương trình (x2 + x)(x2 + x + 1) = 6 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 + x = y, ta có

y(y + 1) = 6 ⇔ y2 + y – 6 = 022

⇔ y2 + 2y – 3y – 6 = 0

⇔ y(y + 2) – 3(y + 2) = 0

⇔ (y + 2)(y – 3) = 0


+ cùng với y = 3, ta có x2 + x + 3 = 0, vô nghiệm bởi vì

+ với y = 2, ta có x2 + x – 2 = 0 ⇔ x2 + 2x – x – 2 = 0

⇔ x(x + 2) – (x + 2) = 0

⇔ (x + 2)(x – 1) = 0

Vậy S = 1;-2

Đáp án đề xuất chọn là: C

Bài 18: Tập nghiệm của phương trình (x2 – x – 1)(x2 – x + 1) = 3 là

A. S = -1; -2

B. S = 1; 2

C. S = 1; -2

D. S = -1; 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đặt x2 - x = y, ta có

(y – 1)(y + 1)= 3 ⇔ y2 – 1 = 3

⇔ y2 = 3 ⇔ y = ±2

Với y = 2 ta có: x2 – x = 2 ⇔ x2 – x – 2 = 0

⇔ x2 – 2x + x – 2 = 0 ⇔ x(x – 2) + (x – 2) = 0

⇔ (x – 2)(x + 1) = 0


Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -1; 2

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Bài 19: Tìm m để phương trình (2m – 5)x – 2m2 + 8 = 42 gồm nghiệm x = -7

A. M = 0 hoặc m = 7

B. M = 1 hoặc m = -7

C. M = 0 hoặc m = -7

D. M = -7

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -7 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2+ 8 = 42 ta được:

(2m – 5)(-7) – 2m2 + 8 = 43

⇔ -14m + 35 – 2m2 – 35 = 0

⇔ 2m2 + 14m = 0

⇔ 2m(m + 7) = 0


Vậy m = 0 hoặc m = -7 thì phương trình có nghiệm x = -7

Đáp án cần chọn là: C

Bài 20: Tìm m nhằm phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 dấn x = -3 làm nghiệm

A. M = 1 hoặc m = 4

B. M = -1 hoặc m = -4

C. M = -1 hoặc m = 4

D. M = 1 hoặc m = -4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -3 vào phương trình (2m – 5)x – 2m2 – 7 = 0 ta được

(2m – 5).(-3) – 2m2 – 7 = 0

⇔ -6m + 15 – 2m2 – 7 = 0

⇔ -2m2 – 6m + 8 = 0

⇔ -2m2 – 8m + 2m + 8 = 0

⇔ -2m(m + 4) + 2(m +4) = 0

⇔ (m+ 4)(-2m + 2) = 0


Vậy m = 1 hoặc m = -4 thì phương trình bao gồm nghiệm x = -3

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 +10x – 8)2

⇔ (5x2 – 2x + 10)2 - (3x2 +10x – 8)2 = 0

⇔ (5x2 – 2x + 10 + 3x2 +10x – 8)( 5x2 – 2x + 10 – 3x2 – 10x + 8) = 0

⇔ (8x2 + 8x + 2)(2x2 – 12x + 18) = 0


Vậy phương trình có tập nghiệm: S = -
; 3

Đáp án nên chọn là: C

Bài 22: Số nghiệm của phương trình (5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

(5x2 – 2x + 10)3 = (3x2 +10x – 6)3

⇔ 5x2 – 2x + 10 = 3x2 +10x – 6

⇔ 5x2 – 3x2 – 2x – 10x + 10 + 6 = 0

⇔ 2x2 – 12x + 16 = 0

⇔ x2 – 6x + 8 = 0

⇔ x2 – 4x – 2x + 8 = 0

⇔ x(x – 4) – 2(x – 4) = 0

⇔ (x – 2)(x – 4) = 0


Vậy phương trình tất cả 2 nghiệm

Đáp án buộc phải chọn là: B

Bài 23: Biết rằng phương trình (x2 – 1)2 = 4x + 1 tất cả nghiệm lớn nhất là x0. Chọn xác minh đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 4x2 vào nhì vế ta được

(x2 – 1)2 = 4x + 1 ⇔ x4 – 2x2 + 1 = 4x + 1

⇔ x4 – 2x2 + 1 + 4x2 = 4x2 + 4x + 1

⇔ (x2 + 1)2 = (2x + 1)2


Vậy S = 0; 2, nghiệm lớn nhất là x0 = 2 > 1

Đáp án phải chọn là: C

Bài 24: Biết rằng phương trình (4x2 – 1)2 = 8x + 1 bao gồm nghiệm lớn số 1 là x0. Chọn xác định đúng

A. X0 = 3

B. X0 0 > 1

D. X0 Hiển thị đáp ánLời giải

Cộng 16x2 vào nhì vế ta được

(4x2 – 1)2 +16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ 16x4 – 8x2 + 1 + 16x2 = 16x2 + 8x + 1

⇔ (4x2 + 1)2 = (4x + 1)2

⇔ (4x2 + 1 + 4x + 1)( 4x2 + 1 – 4x – 1) = 0

⇔ (4x2 + 4x + 2)( 4x2 – 4x) = 0


Vậy S = 0; 1, nghiệm lớn số 1 là x0 = 1 Đáp án nên chọn là: B

Bài 25: Cho phương trình (1): x(x2 – 4x + 5) = 0 và phương trình (2): (x2 – 1)(x2 + 4x + 5) = 0.