GIỚI THIỆU TU HỌC KINH SÁCH PHÁP ÂM Video NGHIÊN CỨU Các mảng khác HÌNH ẢNH
Con quỳ lạy Phật chứng minh,Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền,Cầu cho thí chủ hiện tiền,Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa,Thọ trường hưởng phước nhàn ca,Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi.Quan Âm phò hộ vui chơi,Mười hai câu nguyện độ đời nên danh,Thiện nam tín nữ lòng thành,Ăn chay niệm Phật làm lành vái van.Quan Âm xem xét thế gian,Rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm,Mau mau niệm Phật Quan Âm,Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa,Ðương cơn lửa cháy đốt ta,Niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng.Gió Ðông đi biển chìm thuyền,Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền.Tà ma quỉ báo khùng điên,Niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan.Vào rừng cọp rắn nghinh ngang,Niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa.Tội tù ngục tối khảo tra,Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng.Bị trù bị ếm mê mang,Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình.Quan Âm thọ ký làm tin,Tùy duyên thuyết pháp độ mình hết mê.Nương theo Bồ Tát trở về,Thấy mình ngồi gốc Bồ đề giống in,Tay cầm bầu nước tịnh bình,Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng,Cam lồ rưới khắp thế gian,Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.Quan Âm cứu hết tai nàn,Ðộ đời an lạc mười phương thái bình,Quan Âm điểm đạo độ mình,Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời.

Bạn đang xem: Bài tụng kinh cầu an

- Trích từ "Kinh Nhựt Tụng" Nhà in Sen Vàng - Sài gòn 1970 và "39 bài sám nghĩa " của Thích Thiện Tâm - Sađéc 1961.SÁM CẦU AN (II)Cúi đầu làm lễ Bổn sư,Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai.Lại cầu Quan Âm Như lai,Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sinh.Cõi đời tật bệnh tử sanh,Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều.Sáng ra từ sớm đến chiều,Biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh,Thấy đời liệt liệt oanh oanh,Miễng mồi phú quí công danh tạo thành.Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân,Chúng con lễ bái Quan Âm,Xót thương cứu khổ từ tâm biển trần.Tay cầm dương liễu ân cần,Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ,Cúi đầu sanh tử mơ hồ,Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiêu.Hàng ngày tai nạn rất nhiều,Cầu Ngài cứu khổ mơi chiều hóa thân,Ðộ đời bá tánh vạn dân,Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.Cha sanh con thảo dưỡng nuôi,Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành,Nhà nhà an lạc tịnh thanh,Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa.Nhân dân lạc nghiệp âu ca,Hòa bình thế giới, quốc gia an lành,Tránh điều quả báo sát sanh,Tìm đường đạo đức cha lành Thích Ca.Tụng kinh niệm Phật Di Ðà,Cầu cho baù tánh toàn gia an lành.Hiện tiền phước quả viên thành,Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ,Mọi người tật bệnh tiêu trừ,Noi theo Chánh pháp Bổn sư tu hành.Chúng con lễ bái chí thành,Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi.Cõi đời khổ não lắm ôi,Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.Nam mô Tịnh độ Lạc bang,Dắt dìu đệ tử Tây phang mau về.- Trích Kinh Nhật Tụng, chùa Hoằng Pháp xb, Sàigòn, 1971SÁM DƯỢC SƯ CẦU TIÊU TAI(Sám tán cầu an 3)
Lòng thành đệ tử xin cầuNhờ ơn đức Phật cứu âu tai nànVì trong bá tánh chẳng anNương kinh công đức lập đàn Dược SưNguyên do những khổ bấy chừThảm thương dân chúng quá ư đau lòngChẳng nài có của cùng khôngNgày đêm lạy Phật ra công khẩn cầuNguyện cho khắp cả đâu đâuNhơn nhơn xứ xứ bớt sầu bớt loNhà nhà ăn mặc ấm noHưởng phần vui vẻ đồng lo tu hànhBiết đời diệt diệt sanh sanhCó không không có tan tành đổi thayKhác nào như gió như mâyNhư sương như điển hiện nay rõ ràngÐó là lẽ sự thế gianMau mau tránh khỏi tầm đàng chơn tuNguyện theo chánh pháp vô dưHoàn toàn dứt khổ đồng chư Phật đàPhân thân qua cõi Ta bàTừ bi tiếp độ những là chúng sanhNguyện cho bá tánh tu hànhÐồng về cực lạc đồng sanh sen vàngNam mô tịnh độ Lạc bangChứng minh đệ tử Tây phang mau về.

Xem thêm: Tránh Thai Tự Nhiên Bằng Cách Tranh Thai Theo Chu Ky Kinh Nguyệt Không Đều

-Trích soạn theo "Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ" - Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.SÁM CẦU TẬT BỆNH TIÊU TRỪ(Sám tán cầu an 4)
Cúi đầu lễ Phật Di ÐàDược Sư hải hội cùng là Quan ÂmMở khai đức rộng thậm thâmXót thương pháp giới lỗi lầm cứu conThân tật bệnh mỏi mòn đau yếuVì huyễn thân triền níu nghiệp trầnChí thành lạy Phật ân cầnCầu cho tật bệnh giảm lần hiểm nguyHoặc tội ác khinh khi Tam BảoMiệng hung hăng chẳng kể Thánh thầnTạo nhiều oan nghiệp xoay vầnNhồi căn trả quả chịu phần ốm đauLúc mê muội cầm dao mổ xẻChặt nấu bầm giết hại chúng sanhMón ăn vừa miệng ngon lànhNgày nay thọ bệnh tử sanh đáo đầuDẫy đầy oan nghiệp thẩm sâuXét ra mới biết từ lâu lỗi lầmKiếp tạo ác lung lăng không kểNay ốm đau làm lễ khẩn cầuCho hay nhân quả nhiệm mầuGiống chi hưởng nấy tránh đâu khỏi nànNay sám hối lập đàn cầu nguyệnÐức từ bi linh hiển độ conNhẹ nhàng các nghiệp tiêu mònThân này dứt hết chẳng còn ốm đauQuả nhơn chẳng trước thời sauGẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồiNay con sám hối đã rồiTu hành theo Phật đền bồi tội xưaTừ nay việc ác nguyện chừaNguyện làm việc thiện ngăn ngừa vọng tâmBao nhiêu oan nghiệp lỗi lầmCon xin sám hối thân tâm đêm ngàyBệnh căn qua khỏi nạn taiQuy y Tam bảo trì trai tu hànhNguyện về tịnh độ Lạc thànhCầu cho thoát khỏi tử sanh luân hồiCõi trần khổ não lắm thôiQuyết lòng niệm Phật về ngôi sen vàngNam mô tịnh độ Lạc bangDắt dìu đệ tử Tây phang mau về.-Trích soạn theo "Nghi thức tụng niệm" - Niết Bàn Tịnh Xá ấn hành- Vũng Tàu 1970.SÁM VĂN CẦU PHÚC THỌ(Sám tán cầu an 5)Kính nghe thân mệnh an vui,Ý nguyện lòng người ước vọng,Nếu được tâm thần hoan hỷ,Cầu mong cuộc sống thanh bình.Chúng con một niệm kính thành,Ngưỡng niệm mười phương cảm ứng.Nay trước Phật đài kính lễ,Lòng thành sám hối cầu xin.Hương dâng một nén tâm linh,Nguyện cầu tăng long phúc tuệ,Chúng con sinh nơi trần thế,Nghiệp mang ở cõi Ta bà.Mẹ cha công dưỡng tày trời,Ðất nước ơn sâu tựa bể,Ðời này nhân tốt ít trồng,Kiếp thác duyên lành hạn chế.Cứ mãi vòng quanh cõi thế,Hay đâu tội phúc không lường,Nay con tới trước Phật đường,Lễ cầu mười phương sám hối.Ðệ tử xiết bao lầm lỗi,Nguyện mong được rửa sạch làu,Thành tâm tha thiết khẩn cầu,Gia trì hướng về đường thiện.Giập đầu dốc lòng phát nguyện,Ngưỡng mong chư Phật chứng minh,Vô lượng thường trụ Tam Bảo,Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.Dược Sư Lưu Ly Giáo Chủ,Ðại Bi Bồ Tát Quán Âm,Tổ sư Tây Thiên Ðông độ,Hết thảy Hộ pháp Thiện thần.Cùng với chư thiên Bồ Tát,Kính nguyện mười phương chư Phật.Chư đại Bồ Tát Thánh Tăng,Các ngài đức độ cao dày.Thể hiện lòng thương rộng lớn,Cúi xin dang tay cứu vớt,Chúng con ra khỏi si mê,Từ đây thắp lên đuốc tuệ.Phá trừ phiền não chướng duyên,Nương đức từ bi độ thế,Phúc lành tự lợi lợi tha,Hạnh nguyện Bồ Tát độ sinh.Thọ mệnh trường sinh vui khỏe,Quyết tâm hướng về chính nghĩa,Học đòi mở rộng từ tâm,Việc lành nhân tốt gieo mầm.Giáo pháp điều hay học hỏi,Hiện đời phúc thọ tăng long,Hạnh phúc vinh quang tươi đẹp,Tinh tấn học cầu nếp thiện.Văn minh cuộc sống mạnh lành,Xa rời thói cũ quẩn quanh,Buộc ràng đã từ bao kiếp,Con nay chí thành phát nguyện.Bốn ơn ba cõi báo đền,Chín phẩm vãng sinh quyết định,Nguyện cầu thế giới hòa bình,Pháp giới chúng sanh an lạc.Nam Mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát- Trích soạn lại theo “Sớ cầu Phúc Thọ miền Bắc.” Ðồng Bổn soạn thành sám văn 6 chữ, chùa Xá Lợi, Tp. HCM, 1998