Quantifiers là gì?Là từ bỏ chỉ số lượng của dòng gì. Một trong những từ chỉ con số chỉ trong tiếng anh đi với danh từ đếm được, số khác thường đi cùng với danh từ không đếm được, và một trong những lại có thể đi với tất cả danh từ bỏ đếm được và không đếm được. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay,LangGo sẽ ra mắt cách cần sử dụng và ví dụ các lượng từ phổ biến trong tiếng Anh.Bạn đã xem: bài xích tập về lượng từ bỏ trong giờ anh


*

A. Lượng từ bỏ (Từ chỉ số lượng)

1.Từ chỉ con số đi cùng với danh từ số nhiều

-Some / any (một vài)

I want lớn buy some new pencils. - Tôi ý muốn mua vài cây viết chì mới.

Bạn đang xem: Bài tập về lượng từ trong tiếng anh có đáp án

There aren’t any chairs in the room. - không có cái ghế nào của nhà cả.

-Many

There aren'tmanypeopleliving here. - Không có không ít người sống nghỉ ngơi đây.

-A large number of

He hasa large number ofEnglish books. - Anh ta có một số sách tiếng Anh.

-A great number of

A great number of students said they were forced to lớn practise the piano. - rất nhiều học sinh bảo rằng họ bị ép đề nghị luyện piano.

-Plenty of

There were plenty of berries. - có rất nhiều trái mâm xôi.

-A lot of/ lots of

He hasa lot of/lots offriends here. - Anh ta có tương đối nhiều bạn ở đây.

- Few/ a few

Fewpeoplecan say that they always tell the truth. -Rất ít bạn nói rằng họ luôn luôn luôn nói thật.

We've gota littlebaconanda feweggs.-Chúng tôi bao gồm một không nhiều thịt xông khói cùng một vài quả trứng.

-Several

I've checked it several times. - Tôi đã đánh giá nó vài lần rồi.

2. Tự chỉ số lượng đi cùng với danh từ đếm được số ít

-Every

I go for walkevery morning. - Tôi đi bộ mỗi sáng.

-Each

Eachday seems lớn pass very slowly. - từng ngày bên cạnh đó trôi qua cực kỳ chậm.

3.Từ chỉ số lượng đi với danh từ ko đếm được

-Some/ any

Would you likesomebeer? - Bạn cũng muốn uống bia không?

We haven’t got any butter. - cửa hàng chúng tôi không tất cả tí bơ nào.

-Much

Does the newspaper havemuchinformation? - Tờ báo có khá nhiều thông tin không?

- A large amount of

He borrowed a large amount of money. - Anh ta sẽ mượn một số trong những tiền lớn.

- A great giảm giá of

A dishwasher usesa great giảm giá khuyến mãi ofelectricity. - thứ rửa chén sử dụng rất nhiều điện.

- Plenty of

I have plenty of food. - Tôi có khá nhiều thức ăn.

-A lot of/ Lots of

We needa lot of/lots oftime lớn learn a foreign language. - chúng ta cần nhiều thời hạn để học tập ngoại ngữ.

- Little/ a Little

There islittlesugarin my coffee. - có rất ít mặt đường trong cafe của tôi.

Let’s go và have a drink. We have got a little time before the train leaves. - Hãy đi và nhậu thôi. Bọn họ còn một ít thời hạn trước khi tàu tách bánh.

***Lưu ý:

-some: dùng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề nghỉ.

-any: sử dụng trong câu bao phủ định, nghi vấn

-many, muchdùng vào câu phủ định, nghi vấn

-a lot of, plenty of, a great number of… dùng trong câu khẳng định

-many, muchluôn sử dụng trong câu xác minh có những từ very, too, so, as

-few, little(ít, không nhiều): thường sẽ có nghĩa đậy định, ít không đủ để dùng

-a few / a little(một vài, một ít): thường sẽ có nghĩa khẳng định, ít đủ nhằm dùng

B. Động từ áp dụng sau trường đoản cú chỉ số lượng

- Số thập phân, phân số, sự đo lường + hễ từ số ít

Three quartersof a tonistoo much. - tía phần tứ tấn là quá nhiều.

- All, some, plenty + of + danh trường đoản cú số ít + đụng từ số ít

Some of themilkwassour. - Một không nhiều sữa đã bị chua.

- Half, part, a lot + of + danh từ số các + động từ số nhiều

- No + danh từ số ít+ hễ từ số ít

Nostudenthas finishedtheir assignment. - không có học viên nào chấm dứt bài tập.

Xem thêm: 'Phim Cap 3 Phu De' Search, Xem Phim Âu

- No + danh từ bỏ số nhiều+ rượu cồn từ số nhiều

Nopeoplethinkalike. -Không có tín đồ nào nghĩ giống như nhau.

- A number of + danh từ bỏ số nhiều + động từ số nhiều

A number of countries are overproducing goods. - một vài nước đang sản xuất thừa hàng hóa.

- The number of + danh từ bỏ số nhiều + động từ số ít

The number of visitors increases rapidly. - Lượng khác nước ngoài tăng cấp tốc chóng.

C. Bài tập về lượng từ bỏ trong tiếng Anh

Chọn đáp án đúng:

1. There wasn't …............. Snow last night.

A. Many

B. Much

C. Few

D. A large number of

2. …............the students in my class enjoy taking part in social activities.

A. Most of

B. Most

C. Many

D. The number of

3. He's always busy. He has …......... Time khổng lồ relax.

A. Much

B. Little

C. A little

D. Plenty of

4. She put so …......... Salt in the soup that she couldn't have it. It was too salty.

A. Many

B. Little

C. Much

D. A little

5. He made too …........... Mistakes in his writing.

A. A few

B. Much

C. Many

D. A number of

6. How …........... Students are there in your class?

A. Little

B. Few

C. Much

D. Many

7. I feel sorry for her. She has …............. Friends.

A. Many

B. A few

C. Few

D. A great khuyến mãi of

8. I spent …............ My spare time gardening last year.

A. Most of

B. Most

C. Many of

D. A large number of

9. He doesn't have so …........... Friends as I think.

A. Much

B. A great khuyễn mãi giảm giá of

C. Many

D. A large number of

10. There was so …............ Traffic that it took me an hour khổng lồ get home.

A. A lot of

B. Little

C. Much

D. Many

11. Learning a language needs …........... Patience.

A. A few

B. Much

C. Many

D. Little

12. …............ The shops in the đô thị center close at 5.30.

A. Many

B. Much of

C. Some

D. Most of

13. We had a boring holiday. .........................the time we lay on the beach.

A. Most

B. Much

C. Most of

D. Many of

14. With only............ Hope, Harry didn't know how to keep going another day.

A. Little

B. A little

C. Few

D. A few

15. How ….......... Money have you got?

A. Many

B. Much

C. A lot of

D. A great khuyến mãi of

16. There was very …........... Food at the các buổi party but I didn't eat anything.

A. Little

B. Much

C. Many

D. A lot of

17. I think................ You are very tired after your long journey.

A. Many

B. Much

C. Many of

D. Much of

18. We didn't take …............ Photographs when we were on holiday.

A. Much

B. A lot of

C. Many of

D. A great deal of

19. There isn't …........... Shampoo in the bathroom.

A. Any

B. Some

C. Little

D. Few

20. Would you like ….......... Tea?

A. Some

B. Many

C. A few

D. Any

21. He had so …............. Things to do.

A. Many

B. A lot of

C. Much

D. Little

22. The mixture looks rather dry. Maybe you should add …........... Water.

A. A few

B. Few

C. A little

D. Little

23. We're having a big party. We've invited …........ Friends.

A. A lot of

B. Much

C. Many of

D. No

24. Could I try ….......... Wine?

A. A little

B. A few

C. Little

D. Few

25.Could I try ….......... Wine?

A. A little

B. A few

C. Little

D. Few

26. …............. My students are familiar with this kind of school activities.