84 cấu trúc câu tiếng Anh 84 kết cấu tiếng Anh thường chạm chán 84 cấu tạo tiếng Anh cấu tạo câu giờ Anh thường gặp Ngữ pháp giờ Anh kết cấu câu giờ đồng hồ Anh

Bạn đang xem: 84 cấu trúc tiếng anh pdf

*
pdf

Grammar friends 4


*
pdf

phương thức tự học cải tiến vượt bậc kỹ năng đọc hiểu giờ Anh: Phần 1


Xem thêm: Bản Đồ Hà Nội Theo Quận Huyện Mới Nhất, Bản Đồ Hành Chính Địa Lí Thành Phố Hà Nội

*
pdf

cách thức tự học bứt phá chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1


Nội dung

84 CẤU TRÚC CÂU THƯỜNG GẶP vào TIẾNG ANH..N-M-T..1. S + too + adj/adv + (for someone) + to vì something ( quá... Làm cho ai làm gì...)a. Eg: This structure is too easy for you lớn remember.b. Eg: He ran too fast for me to follow2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V ( quá... đến nỗi mà...)a. Eg: This box is so heavy that i can’t take it.b. Eg: He speaks so soft that we can’t hear anything.3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + V ( quá... đến nỗi mà...)a. Eg: it is such a heavy box that i cannot take it.b. Eg: it is such interesting books that i cannot ignore them at all.4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to bởi something (đủ... Mang đến ai đó làmgì...)a. Eg: She is old enuogh lớn get married.b. Eg: They are intelligent enough for me lớn teach them English.5. Have/ get + something + done(past participle) (nhờ ai or mướn ai làm cho gì...)a. Eg: I had my hair cut yesterday6. It + be + time + S + V(ed/cột 2) // It’s + time + for someone to vày something ( sẽ đếnlúc ai đó đề xuất làm gì...)a. Eg: it is time you had a showerb. Eg: it’s time for me to ask all of you for this question.7. It + takes/ took + someone + amount of time + to bởi vì something ( làm cho gì... Mất baonhiêu time...)a. Eg: it takes me 5 minutes to get go khổng lồ school.b. Eg: It took him 10 minutes to vì the exercise yesterday8. S + find + it + adj to vị something (thấy... để triển khai gì...)a. Eg: i find it very difficult khổng lồ learn about English.b. Eg: They found it easy to lớn overcome that problem.9. Lớn prefer + Noun/ V-ing + khổng lồ + N/ V-ing. ( Thích loại gì/ làm chiếc gì/ có tác dụng gì)a. Eg: I prefer dog to lớn catb. Eg: I prefer reading books to watching TV. 10. Would rather (‘d rather) + V-ifinitive + than + V ( thích làm gì hơn làm gì)a. Eg: She would play games than read book.b. Eg: i’d rather learn English than learn Biology11. Lớn be/get Used lớn + V-ing (quen có tác dụng gì)a. Eg: I am used to eating with chopsticks12. Used khổng lồ + V(infinitive) ( thường làm gì trong vượt khứ, bây chừ k làm nữa)a. Eg: i used to bởi vì fishing with my friend when i was youngb. Eg: She used to smoke 10 cigatettes a day.13. Lớn be amazed at = lớn be surprised at + N/ V-ing ( không thể tinh được về)a. Eg: I was amazed at his big beautiful villa14. Lớn be angry at + N/V-ing ( khó chịu về )a. Eg: Her mother was very angry at her bad marks15. Lớn be good at/bad at + N/V-ing ( tốt về.../ hèn về...)a. Eg: I am good at swimmingb. Eg: He is very bad at English16. By chance = by accident(adv) ( tình cờ)a. Eg: i met her in Paris by chance last week.17. Lớn be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về)a. Eg: my mother was tired of doing too much housework everyday.18. Can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing ( không chịu đựng nổi/ ko nhịn được thiết kế gì)a. Eg: She can’t stand laughing at her little dog.19. Lớn be keen on/to be fond of + N/V-ing ( thích làm những gì đó)a. Eg: My younger sister is fond of playing with her dolls20. To lớn be interested in + N/V-ing (quan vai trung phong đến)a. Eg: She is interested in going shopping on Sundays.21. To lớn give up + V-ing/N ( từ vứt làm gì)a. Eg: you should give up smoking as soon as possible.22. Would like/ want/ wish + to vì chưng something( thích làm cho gì)a. Eg: i would like to go lớn the cinema with you tonight. 23. Have + (something)to + V . ( có cái gì đó để làm)a. Eg: i have many things to bởi this week.24. It + be + something/someone + that/who ( chính... Mà...)a. Eg: it is Tom who got the best marks in my class. ( Đó đó là Tom người mà cóđiểm số cao nhất lớp)25. Had better + V(infinitive) (nên làm gì)a. Eg: you had better go khổng lồ see the doctor.26. Hate /like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing27. It is + adj + (for somebody) + to vì something (khó để làm gì)a. Eg: it is difficult for old people khổng lồ learn English28. Lớn be interested in + N/V-ing ( thích cái gì/ làm loại gì)a. Eg: we are interested i reading books on history29. To lớn be bored with ( ngán làm gì)a. Eg: we are bored with doing the same things everyday.30. It’s the first time somebody have (has) + Pp something ( đây là lần trước tiên ai làmcái gì)a. Eg: it’s the first time we have visited this place31. Khổng lồ waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc thời hạn làm gì)a. Eg: he always waste time playing computer games.b. Eg: Sometime, I waste a lot ò money buying clothes.32. To lớn spend + amount of time/ money + V-ing ( dành bao nhiêu time/tiền bạc để làmgì)a. Eg: I spend 2 hours reading books a day.b. Eg: Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.33. To spend + amount of time /money + on + something (dành thời gian/tiền bạc đãi vàoviệc gì)a. Eg: My mother often spends 2 hours on housework everyday.b. Eg: She spent all of her money on clothes.34. Enough + danh tự (đủ chiếc gì) + (to bởi vì something)a. Eg: I don’t have enough time lớn study. 35. Adj + enough (đủ có tác dụng sao) + to vày somethinga. Eg: I’m not rich enough to buy a car.36. Too + adj + to vị something ( quá làm sao để gia công cái gì)a. Eg: I’m too young to lớn get married.37. Khổng lồ want somebody to bởi something = to want to lớn have something + V-pii (muốn ailàm gì, mong cái gì được làm)a. Eg: she wants someone khổng lồ make her a dressb. Eg: she wants to lớn have a dress made.38. It’s time somebody did something ( đã đến khi ai buộc phải làm gì)a. Eg: it’s time we went home.39. It’s not necessary for somebody to vày something = somebody don’t need to lớn dosomething ( Ai không quan trọng phải có tác dụng gì) doesn’t have to vày something.a. Eg: it’s not necessary for you to vị this.40. Lớn look forward to lớn V-ing (mong chờ, ý muốn đợi làm gì)a. Eg: we are looking forward to going on holiday.41. Khổng lồ provide somebody from V-ing ( hỗ trợ cho ai mẫu gì)a. Eg: can you provide us with some books in history .42. To lớn prevent somebody from V-ing ( cản trờ ai làm gì)a. Eg: the rain stopped us from going for a walk.43. Khổng lồ fail to vày something ( không có tác dụng được dòng gì/ thua kém trong câu hỏi làm chiếc gì)a. Eg: we failed to bởi exercise.44. To be succeed in V-ing ( thành công xuất sắc trong việc làm mẫu gì)a. Eg: we were succeed in passing the exam.45. To lớn borrow something from somebody ( mượn vật gì của ai)a. Eg: She borrowed this book from the liblary.46. Lớn lend somebody something ( cho ai mượn dòng gì)a. Eg: Can you lend me some money?47. To make somebody bởi vì something ( bắt ai làm gì)a. Eg: the teacher made us do a lot of homework. 48. S + be + so + adj + that + S + V.(đến mức mà) S+ V + so + adja. The exercise is so difficult that noone can vì chưng it.b. He spoke so quickly that I couldn’t understand him.49. S + be + such + (adj) + N + that + S + Va. Eg: it is such a difficult exercise that noone can do it.50. It is (very) kind of somebody to vì chưng something ( ai thật xuất sắc bụng/tử tế khi làm gì)a. Eg: it is very kind of you to help me.51. Lớn find it + adj + to vì chưng somethinga. We find it difficult lớn learn English.52. Khổng lồ make sure of something ( bảo đảm điều gì ) that + S + Va. Eg: I have lớn make sure of that information.53. It takes (somebody) + thời gian + to vị something ( mất của người nào bao nhiêu thời gianđể làm gì)a. Eg: it took me an hour to vị this exercise.54. To lớn spend + time/ money + on something (dành thời gian/ may mắn tài lộc vào cái gì) doingsomething (làm gì)a. Eg: we spend a lot of time on watching TV. ( chúng tôi dành nhiều thời gian xemtivi).55. Khổng lồ have no idea of something = don’t know about something (không biết về loại gì)a. Eg: I have no idea of this word = I don’t know this word.56. To lớn advise somebody to vì something/ not vì something ( khuyên ai làm cho gì/khônglàm gì)a. Eg: our teacher advises us to study hard.57. To lớn plan to vì chưng something (dự định/ đầu tư làm gì)a. Eg: we planed lớn go for a picnic.58. Khổng lồ invite somebody to vày something( mời ai làm cho gì)a. They invite mo to lớn go to lớn the cinema.59. Lớn offer somebody something ( mời/ đề nghị ai làm cho gì)a. He offered me a job in his company.60. Khổng lồ rely on somebody (tin cậy, lệ thuộc vào ai)a. Eg: you can rely on him. 61. To keep promise (giữ lời hứa)a. Eg: he always keeps promises.62. To lớn be able to vày something = to be capable of + V-ing ( có khả năng làm gì)a. Eg: I’m able to speak English = I am capable of speaking English.63. To lớn be good at + V-ing something ( giỏi làm dòng gì)a. Eg: I’m good at playing tennis.64. To prefer something lớn something ( thích cái gì hơn dòng gì)a. Eg: we prefer spending money than earning money.65. Lớn apologize for doing something ( xin lỗi ai bởi đã làm những gì )a. I want to apologize for being rude lớn you.66. Had(‘d) better (do/ not do) something (nên/k buộc phải làm gì)a. You’d better learn hard.67. Would(‘d) rather do/ not vì something (thà làm cho gì/đừng làm gì)a. I’d rather stay at home.68. Would(‘d) rather smb did something ( ý muốn ai làm gì)a. I’d rather you stayed at home.69. To lớn suggest smb (should) bởi vì smt ( nhắc nhở ai đó làm cho gì)a. Eg: I suggested she should buy this house.70. Lớn suggest doing smt (gợi ý có tác dụng gì)a. Eg: I suggest going for a walk.71. Try to bởi vì ( thay làm gì)a. Eg: we tried khổng lồ learn hard.72. Try doing smt ( thử làm cho gì)a. Eg: we tried cooking this food.73. To lớn need to bởi something (cần có tác dụng gì)a. Eg: you need khổng lồ work harder.74. Lớn need doing ( rất cần được làm)a. Eg: this car needs repairing. 75. To lớn remember doing ( ghi nhớ đã làm cho gì)a. I remember seeing this film.76. Khổng lồ remember to do ( nhớ làm gì)(chưa làm mẫu này)a. Remember to bởi your homework.77. To have smt + V-pii ( tất cả cái gì được làm)a. I’m going khổng lồ have my house repainted = = lớn have smb vì chưng smt (thuê ai làm cho gì)biology = I’m going khổng lồ have the garage repair my car.78. To be busy doing smt ( bận bịu làm gì)a. We are busy preparing for our exam.79. To mind doing smt ( phiền làm cho gì)a. Do/ would you mind closing the door for me?80. To lớn be used lớn doing smt ( thân quen với vấn đề làm gì)a. We are used to lớn getting up early.81. Lớn stop to vày smt ( giới hạn lại để làm gì)a. We stopped to buy some petrol.82. To stop doing smt (thôi không làm gì nữa)a. We stopped going out late.83. Let smb vị smt (để ai làm gì)a. Let him come in.